Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Idemitsu Petroleum Norge A.S som rettighetshaver

Petroleumstilsynet (Ptil), gjennomførte 16.3.-14.4.2004 tilsyn med hvordan Idemitsu Petroleum Norge A.S (Idemitsu), som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS regelverket.


Tilsynet ble åpnet med et møte i Ptils lokaler 16.3.2004 der det ble redegjort for bakgrunnen for tilsynet. Ptil besøkte så Idemitsu 14.4.2004 for å vurdere HMS-styringssystemet med fokus på ivaretakelse av rettighetshavers plikter og ansvar i lisenssammenheng.

Bakgrunn for tilsynet

Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle rettighetshavere har plikt til å benytte seg av sin styringsrett som rettighetshaver og aktivt engasjere seg i det viktige arbeidet for å få til en positiv utvikling når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den norske sokkelen

Rettighetshaverne har tradisjonelt ikke vært berørt av myndighetenes tilsynsaktiviteter i særlig grad. Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse er imidlertid ansvarlige for langsiktig planlegging og tildeling av midler i utvinningstillatelsen og derigjennom legger de klare føringer for innsatsen innenfor HMS. Petroleumstilsynet (Ptil), tidligere Oljedirektoratet (OD) har informert om at man i større grad vil følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser, både enkeltvis og som gruppe.

Som et ledd i denne oppfølgingen opprettet OD et tilsynsprosjekt våren 2002. Det er gjennomført en rekke tilsyn. Disse har vært rettet mot tre etablerte utvinningstillatelser, samt mot fire enkelt rettighetshavere. Hovedfokus i tilsynet var hvordan rettighetshaverne enkeltvis og rettighetshavergruppen ivaretar sine plikter.

Formålet med tilsynet

Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad rettighetshaverne etterlever sin påseplikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har, hvordan rettighetshaver utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet

Ptil har et positivt inntrykk etter revisjonen. Idemitsu har etablert et styringssystem hvor FIMS er en integrert del. Selskapet tar sin påse-plikt på alvor og har en aktiv og bevist holdning til rollen som rettighetshaver (partner).
Selskapet kan vise til en bevisst holdning til HMS-kultur som rettighetshaver
Idemitsus samlede kompetanse og kapasitet synes å være tilpasset den portefølje av lisenser og oppgaver selskapet har.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret