Gå til hovedinnhold

Tilsyn med integrerte operasjoner knyttet til boreoperasjoner på Oseberg Øst

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 31.1.- 6.3.2007 tilsyn med Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) sin styring av aktiviteter og tilrettelegging av integrerte operasjoner og boreoperasjoner på Oseberg Øst. Under tilsynet identifiserte vi to avvik fra regelverkskrav. Gjennom samtalene på innretningen fikk vi et inntrykk av gode samarbeidsforhold om bord.


Tilsynet ble ført i form av presentasjoner fra Hydro og leverandørene KCA Deutag (KCAD) og Baker Hughes, ved spørsmål og avklaringer i etterkant av presentasjonene, samt ved intervju og verifikasjoner ombord på innretningen.

Denne aktiviteten er fase 3 i Ptils oppfølging av ombyggingsprosjektet på Oseberg Øst. Ptils oppfølgingsaktivitet startet med statusmøte i Stavanger 28.3.2006, fulgt av byggeplassoppfølging av ny slammodul hos Aker Kværner Egersund 15.5.2006.

Bakgrunn for tilsynet

Oseberg Øst (kilde: Hydro)Det er gjort betydelige modifikasjoner på innretningen Oseberg Øst (bildet) de siste par årene i forbindelse med forberedelse til ny bore- og brønnkampanje med start i 2007. Ombyggingsprosjektet på Oseberg Øst omfatter ny slammodul, utvidelse av boligkvarteret, utskifting av livbåter, ny kraftpakke og transformator modul, ekstra rekreasjonsmodul, samt en del modifikasjoner i boreområdet.

I forrige borefase, fram til sommeren 2003, ble borevæske levert fra støttefartøy oppankret ved Oseberg Øst, som også ga ekstra kapasitet for lagring av boreutstyr og boligfasiliteter. Etter ombyggingen vil all slambehandling og pumping gjøres om bord på Oseberg Øst. Boring uten støttefartøy gir en utfordring mht antall personer om bord.

Prosjektets rammebetingelse med totalt 62 senger tilgjengelig har nødvendiggjort et tett og strukturert samarbeid mellom Hydro og entreprenørene KCA Deutag og Baker Hughes. Samarbeidet har omfattet boretekniske modifikasjoner om bord, etablering av samhandlingsrom offshore og på land, så vel som samarbeid om ny arbeidsorganisering, opplæring og krysstrening*. Integrerte operasjoner står sentralt i Oseberg Øst-prosjektet, og er også et område som prioriteres av Ptil i 2007.

*Krysstrening
Krysstrening mellom ulike fag og stillingskategorier blir gjennomført for å oppnå flerfaglighet slik at personell opplæres til å utføre oppgaver i tillegg til eget fagfelt, også på tvers av selskapene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å følge opp Hydros styring av ombyggingsprosjektet på Oseberg Øst, knyttet til integrerte operasjoner i boring.

Tilsynet omfattet følgende tema:

 • Organisering
  - planer og status
  - grenseflater Hydro/entreprenørene/leverandører
  - organisering og rolleavklaring i driftsfasen.

 •  

 • Integrerte operasjoner
  - samhandlingsrom og kommunikasjonslinjer
  - samhandling og arbeidsprosesser Hydro/entreprenør/leverandør.
 • Arbeidsorganisering og kompetanse
  - konsekvensanalyser - status og tiltak
  - ansvar og arbeidsfordeling
  - bemanning, kompetanse, opplæring og krysstrening
  - styringsverktøy for operasjonsbegrensinger.
 • Boremodul & boligkvarter
  - design og modifikasjoner
  - arbeidsmiljøkartlegginger; utfordringer og oppfølging/tiltak
  - status boreplanlegging.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med presentasjoner, samtaler og verifikasjoner. Vi opplevde en åpen og god dialog med alle involverte, både i møtene på Sandsli og om bord på Oseberg Øst innretningen. Gjennom samtalene på Oseberg Øst fikk vi et klart inntrykk av god trivsel og gode samarbeidsforhold om bord.

Oseberg Øst er bygget som en liten, integrert bore- og produksjonsinnretning. Innretningen har utfordrende rammebetingelser ved et maksimaltall for personell om bord på 62 og begrenset med dekksareal for lagring av materiell og utstyr. Det vil bli en markert økning både i antall helikopterturer og båtanløp når kommende borefase starter.

For å gjennomføre de forestående bore- og brønnoperasjonene med redusert bemanning i forhold til sammenlignbare installasjoner har Hydro, KCAD og Baker Hughes utført detaljerte oppgaveanalyser. Bemanningen er designet ut fra oppgavene med utvidet jobbinnhold for flere stillingskategorier. Erfarent bore- og brønnservicemannskap er hentet inn fra andre installasjoner.

Selskapene har etablert et omfattende opplæringsprogram på totalt ca 25000 timer for å imøtekomme behovet for opplæring og krysstrening av personell, også på tvers av selskapsgrenser. Før operasjonsstart gjennomføres familiariseringsprogram med trening om bord, etter avsluttet teoridel i land. Vi vurderer arbeidet til å være omfattende og godt organisert i et reelt samarbeid mellom de involverte parter.

Hydro har lagt som forutsetning for operasjonene å bruke den tid som er nødvendig for å ivareta HMS i gjennomføringen av aktivitetene. Det er vesentlig at dette blir konkretisert og operasjonalisert for Oseberg Øst-organisasjonen.

Under tilsynet identifiserte vi to avvik fra regelverkskrav knyttet til gjennomføring av en helhetlig HMS-vurdering av boreområdet og til ressurssituasjonen i driftsavdelingen. Videre har vi identifisert forbedringspunkter knyttet til VO-ordningen om bord på Oseberg Øst, arbeidsmiljø i slammodulen, tilgjengelig kompetanse og personell, kriterier for operasjonsbegrensinger innen boring, ivaretakelse av HMS ved nye driftsforutsetninger og grensesnitt mellom boreentreprenør og driftsavdeling.

Utover dette har vi enkelte kommentarer knyttet til andre forhold.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss