Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ivaretakelse av brønnintegritet i Shell, Hydro, ConocoPhillips og Statoil

Som en del av Petroleumstilsynets (Ptil) pilotundersøkelse vedrørende ivaretakelse av brønnintegritet på norsk kontinentalsokkel, førte vi tilsyn med A/S Norske Shell (Shell), Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro), ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) og Statoil ASA (Statoil). Etter tilsynet mener vi at selskapene bør satse videre på forbedringer knyttet til brønnintegritet.


Bakgrunn for tilsynet

Det er Ptils generelle oppfatning at det i industrien trengs økt innsats for å bedre brønnsikkerheten i virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Ptil gjennomfører derfor en undersøkelse av hvordan industrien ivaretar brønnintegritet for å unngå storulykker.

Dette innebærer i første omgang en pilotundersøkelse med tilsyn på stikkprøvebasis (7 selskap, inklusive 12 innretninger og 581 utvinningsbrønner) for å finne mer ut om omfanget av problem og utfordringer, slik at en senere full undersøkelse kan rette seg mot utvalgte og gjennomgående utfordringer i næringen.

De utvalgte selskapene har besvart sentrale spørsmål og innlevert data om deres ivaretakelse av brønnintegritet, som deretter har blitt gjenstand for utdypning gjennom tilsyn i form av avklaringsmøter med selskapene i mai 2006. For Shell er det utvalgte brønner på Draugen, for Hydro på Oseberg Øst, Njord og Grane, for ConocoPhillips på Eldfisk A og Ekofisk X som omfattes av dette tilsynet. For Statoil er det utvalgte brønner på Veslefrikk, Åsgard og Statfjord C m/satellitter.

Formål med tilsynet

 • Få en riktig og ensartet forståelse av selskapenes innsendte besvarelse/dokumentasjon om deres ivaretakelse av brønnintegritet.

 • Hvis relevant, kalibrere/justere grunnlagsopplysninger for analysen.

 • Formidle Ptils umiddelbare inntrykk av mottatt dokumentasjon.

 • Identifisere mulige utestående punkter med selskapene for å kunne sluttføre pilotundersøkelsen/tilsynet.

  Få en riktig og ensartet forståelse av selskapenes innsendte besvarelse/dokumentasjon om deres ivaretakelse av brønnintegritet.
 • Hvis relevant, kalibrere/justere grunnlagsopplysninger for analysen.
 • Formidle Ptils umiddelbare inntrykk av mottatt dokumentasjon.
 • Identifisere mulige utestående punkter med selskapene for å kunne sluttføre pilotundersøkelsen/tilsynet.
 •  

På denne måten ønsker vi å etablere et best mulig grunnlag for gjennomføring av neste fase av arbeidet med å forbedre ivaretakelse av brønnintegritet på norsk kontinentalsokkel.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet bekrefter at selskapene i senere tid har iverksatt og har planer for å øke innsatsen for å ivareta brønnsikkerhet. Det er likevel utestående utfordringer for å ivareta brønnintegritet på en tilstrekkelig måte.

Shell

Under tilsynet med Shell har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Draugen.

Kilde: Shell

Draugen (kilde: Shell)

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Tilgjengelighet og brukervennlighet av brønninformasjon til gamle brønner.

 • Avklaring av format og innhold i overleveringsdokumenter for brønner.

 • Bruk av forbyggende vedlikehold for barriereelementer og brønnintegritet.

 • Dokumentasjon av brønnbarrierer med basis i Norsok D010 rev3.

 • Ytelseskrav, kompetanse og opplæring innen brønnintegritet.

 • Pålitelighetsanalyser for svikt mekanismer og robusthet av barrierer.

 • Erfaringsoverføring.

 •  

I møtet den 19.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra Shell til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

Vårt umiddelbare inntrykk av tilstanden hos Shell har blitt formidlet i avklaringsmøtet.

Hydro

Under tilsynet med Hydro har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Oseberg Øst, Njord og Grane.

Kilde: Norsk Hydro

Oseberg Øst, Njord og Grane (kilde: Hydro)

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Tilgjengelighet og kvalitet til brønninformasjon.

 • Prosedyre for diagnose og status til lekkasjer.

 • Innhold i overleveringsdokumentasjon for brønner.

 • Forebyggende vedlikehold av nedihullsutstyr.

 • Dokumentasjon av brønnbarrierer med basis i Norsok D010 rev3.

 • Synergi referanser for avviksbehandling på barriereskissene.

 • Ytelseskrav, kompetanse og opplæring innen brønnintegritet.

 • Pålitelighetsanalyser for svikt mekanismer og robusthet av barrierer.

 • Erfaringsoverføring.

 •  

I møtene 18.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra Hydro til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

Vårt umiddelbare inntrykk av tilstanden hos Hydro har blitt formidlet i hver møtesesjon.

ConocoPhillips

Under tilsynet med ConocoPhillips har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Eldfisk A og Ekofisk X.

Kilde: ConocoPhillips

Eldfisk A og Ekofisk X (kilde: ConocoPhillips)

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Validering og tilgjengelighet av barriereinformasjon for brukerne.

 • Rutiner for og format av "hand-over" dokumentasjon.

 • Tilstandskontroll av barriereelementer og nedihulls utstyr.

 • Opplæring om brønnbarrierer.

 • Pålitelighetsanalyser for økt forståelse av sviktmekanismer og forbedret robusthet av brønnbarrierer.

 • Bruk av begrep og forkortelser i dokumenter.

 •  

I avklaringsmøtet den 16.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra ConocoPhillips til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

Vårt umiddelbare inntrykk av tilstanden hos ConocoPhillips har blitt formidlet i avklaringsmøtet.

Statoil

Under tilsynet med Statoil har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Veslefrikk, Åsgard og Statfjord C m/satellitter.

Kilde: Statoil

Veslefrikk, Åsgard A og Statfjord C (kilde: Statoil)

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Tilgjengelighet og brukervennlighet av brønninformasjon.

 • Format for overleveringsdokumentasjon ("hand-over" dokumentasjon) for brønner.

 • Tilstandskontroll for barriereelementer og nedihulls utstyr.

 • Dokumentasjon av brønnbarrierer med basis i Norsok D010 rev3.

 • Kjennskap til og aktiv bruk av selskapsinterne tiltak omkring teknisk tilstand.

 • Opplæring av driftspersonell om brønnbarrierer.

 • Pålitelighetsanalyser for forståelse av sviktmekanismer og forbedret robusthet av brønnbarrierer.

 • Bruk av begrep og forkortelser i dokumenter.

 • Erfaringsoverføring.

 •  

I møtene 5.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra Statoil til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

Vårt umiddelbare inntrykk av tilstanden hos ConocoPhillips har blitt formidlet i hver møteseksjon.

Felles rapport

Det er i tillegg blitt utarbeidet en felles rapport fra pilotundersøkelsen (lenke til pdf-fil på engelsk) der felles trekk og trender fra tilsyn med 7 aktuelle operatørselskap vil bli sammenstilt og diskutert.

Lenke:Rapport etter tilsyn med Talisman, BP og ExxonMobil

Lenke:Utfordringer knyttet til brønnintegritet på norsk sokkel

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss