Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på Heimdal

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i mars/april 2004 en tilsynsaktivitet rettet mot Norsk Hydro sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Heimdal (bildet). Tilsynet var videre en verifikasjonsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave for løfteutstyr og løfteoperasjoner.


Tilsynet startet med et oppstartsmøte i selskapets kontorer på Sandsli 30. mars 2004. Det ble gjennomført verifikasjoner ute på HMP og HRP i perioden 30.3. - 2.4. 2004.

Aktiviteten ble avsluttet med et oppsummeringsmøte om bord.

Revisjonen ble foretatt i forhold til sokkelregelverket, anerkjente normer, og mot Hydros egne krav.

Vi takker Hydro for god tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at hendelser relatert til kran- og løfteoperasjoner står for en vesentlig del av det totale antall hendelser og ulykker i virksomheten på sokkelen.

Denne aktiviteten er et tilsyn som følger opp , og som fokuserer på de mest fremtredende årsakselementene.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Hydro etterlever krav gitt i forskrifter, standarder og interne styringsdokumenter slik at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat av tilsynet

Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art.

Fire av hovedobservasjonene er karakterisert som avvik. Følgende forhold nevnes spesielt:

  • Mangelfull bruk av kompetanse i prosjekt for utskifting av offshorekraner.
  • Manglende tilrettelegging av arbeidsmiljø i nye offshorekraner.
  • Mangelfull trening på nød- og faresituasjoner med offshorekraner.
  • Mangelfull tilrettelegging av materialhåndtering

Petroleumstilsynet oversendte tilsynsrapporten til Norsk Hydro 28.6.2004.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss