Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kraner på Port Rigmar

I perioden 25. - 29. august 2003 førte Oljedirektoratet tilsyn med kraner på Port Rigmar som eies av Ocean Rig AS. Boliginnretningen Port Rigmar (bilde) er bygget i 1979 og har ved flere anledninger vært leid inn av operatørselskaper på norsk sokkel. Eksisterende offshorekraner av merke "Sea King" ble installert om bord omkring 1991.


Bakgrunn for tilsynet

I BPs søknad om samtykke til bruk datert 07.05.2002, samt i etterfølgende dokumentasjon, var det for kranene registrert mange avvik fra forskriftene, både tekniske avvik og avvik fra forskriftens krav til dokumentasjon.

I samtykke til bruk som ble gitt den 14.07.2002, ble det gitt unntak for de fleste avvikene ut samtykkeperioden. Ocean Rig har i denne perioden gjennomført en rekke tiltak for å lukke avvikene.

Ved ny søknad om samtykke til bruk av Port Rigmar datert 28.05.2003, var de fleste avvikene lukket. Under saksbehandlingen av denne søknaden besluttet OD å gjennomføre et tilsyn og en verifikasjon av offshorekranene om bord på Port Rigmar.

Tilsynet ble varslet i samtykke til bruk datert 14.07.2003.
Konsulentfirmaet Axess AS ble leid inn for å bistå OD med verifikasjonen av kranene.

Formål med tilsynet

· Gjennomføre verifikasjoner av de modifikasjonene som er utført på offshorekranene.
· Teknisk verifikasjon målt mot Sjøfartsdirektoratets forskrifter om dekkskraner på flyttbare innretninger.
· Verifisere at operasjonelle betingelser er basert på krav i ODs forskrifter og Norsok R-003.
· Verifisere at arbeidsmiljø i kranførerhus er i henhold til ODs forskrifter.
· Verifikasjon av løfteredskap som brukes sammen med offshorekranene og oppbevaring og kontrollrutiner for disse.

Resultat av tilsynet

Kranene framsto som strukturmessig å være i god forfatning. Under kjøring viste kranene jevne, kontrollerte bevegelser, og framsto som lette å operere. Kranene blir lite brukt.

Merking av kontrollspaker, brytere, ventiler, instrumenter og annet utstyr var mangelfull. Bryter for manuell nødutløsning må flyttes.

Tilkomsten til kranene er ikke i henhold til gjeldende forskrifter og bør forbedres ved installering av gangveier.

Styrbord kran er for liten. Jamfør rammeforskriften §3 og Sjøfartsdirektoratets krav til offshorekraner som skal brukes til lasting og lossing av forsyningsskip.

Det er utført beregninger av sammenbruddsrekkefølgen på kranene. Det er usikkert om beregningene i tilstrekkelig grad tar hensyn til faren for knekking i pidestallene.

Kranhåndbok for kranene bør oppdateres og nødvendig dokumentasjon fra nye beregninger og modifikasjoner, samt informasjon av betydning for drift, vedlikehold og testing må inngå i håndboken.

Kranenes heisehastighet er for lav. Jamfør rammeforskriften §3 og Sjøfartsdirektoratets krav til offshorekraner. Avviket er registrert i selskapets avvikslister og kompenserende tiltak er beskrevet i søknad om samtykke til bruk. Under tilsynet kunne vi imidlertid ikke se at de kompenserende tiltak var implementert. Nye lastkart må utarbeides som tar hensyn til de reelle heisehastighetene.

Etterlevelse av prosedyrer og rutiner ved kranoperasjoner må innskjerpes.