Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteinnretninger på Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-28.9.2007 tilsyn med teknisk og operasjonell tilstand på offshorekraner på ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) sine innretninger på Ekofiskfeltet. Vi påviste ikke avvik fra regelverket under tilsynet. Det er vårt inntrykk at CoPSAS har tilfredsstillende styring med den tekniske tilstanden på de offshorekraner som ble omfattet av tilsynet.


Til en viss grad omfattet tilsynet også bruk og lagring av annet løfteutstyr. Tilsynet ble gjennomført ved verifikasjon av teknisk tilstand på offshorekraner, verifikasjon av vedlikeholdssystem for løfteinnretninger, dokumentasjon, observasjon av løfteaktiviteter og samtaler med personell som opererte løfteinnretningene.

Bakgrunn for tilsynet
CoPSAS har i flere år arbeidet med oppgraderinger av offshorekranene på selskapets innretninger på norsk sokkel, for å imøtekomme krav til teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø. I tillegg er flere av de eldre offshorekranene blitt skiftet ut med nye. Bakgrunnen for tilsynet var primært å verifisere overensstemmelse med regelverkets krav til teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og vedlikehold.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at CoPSAS etterlever krav gitt i forskrifter, standarder og selskapsinterne dokumenter. Verifikasjonene omfattet tekniske og operasjonelle forhold ved offshorekraner, samt vedlikehold.

Resultat fra tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket, men under tilsynet identifiserte vi noen forhold med potensial for forbedringer.

Det er vårt inntrykk at CoPSAS har tilfredsstillende styring med den tekniske tilstanden på de offshorekraner som ble omfattet av tilsynet.

Det etablerte systemet for gjennomføring av periodisk kontroll og oppfølging av tiltak fremsto som godt implementert og vel fungerende. Verifikasjoner av teknisk tilstand på offshorekranene og gjennomgang av selskapets årlige inspeksjonsrapporter, tyder videre på god faglig kompetanse hos utførende personell.

Vi ser likevel at CoPSAS har utfordringer med hensyn til å få utført alt forebyggende og korrigerende vedlikehold på offshorekranene, dette gjelder spesielt for mekaniske fag.

CoPSAS har etablert gode rutiner for lagring, inn- og utlevering av løst løfteutstyr samt godkjenning av midlertidige løfteinnretninger. Spesielt velfungerende syntes dette å bli håndtert på/fra lager for løst løfteutstyr på 2/4-X.

CoPSAS kan på en bedre måte tilstrebe etterlevelse av disse rutinene også på de øvrige innretningene som var omfattet av tilsynet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss