Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 21.-30. oktober 2003 en tilsynsaktivitet hos Total E&P Norge a.s rettet mot selskapets styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en oppfølgingsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave, og etter ">St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
(Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 14. desember 2001, godkjent i statsråd samme dag: "Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet prioritere tilsynet med disse områdene….")

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i ODs rapport "">Årsakssammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner".

I tillegg til dette tok tilsynet opp mulige utfordringer i forbindelse med løfteoperasjoner og de forestående fjerningsaktiviteter for Friggfeltet.
Friggfeltet
 

Friggfeltet

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat av tilsynet

Det ble i tilsynet observert forholdsvis få avvik.

En observasjon, som ikke er et avvik til forskrift eller norm, er at det kan bli en stor økning i løfteaktivitetene på Frigg i forbindelse med fremtidige fjerningsaktiviteter (cessation), og at dette vil kunne bli en vesentlig utfordring.

Utfordringen vil vedrøre teknisk tilstand, vedlikehold, rutiner og opplæring i forhold til løfteutstyr og løfteoperasjoner.

Dette er en observasjon som også er identifisert av Total, men som foreløpig ikke har ført til konkrete tiltak, da endelige detaljplaner for fjerning ennå ikke foreligger.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss