Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Gullfaks A

I perioden 19.-22.9.2005 førte vi tilsyn hos Statoil ASA (Statoil) med selskapets styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Gullfaks A (GFA).


 

Gullfaks A (Kilde: Statoil)

Oppstartsmøtet ble gjennomført om bord i henhold til vår agenda og vi gjennomførte verifikasjoner ute på GFA (bildet). Tilsynet ble avsluttet med et oppsummeringsmøte om bord.

Revisjonen ble foretatt i forhold til sokkelregelverket, anerkjente normer og Statoil sine egne krav.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Petroleumstilsynets overordnet prosjektoppgave, og St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. (Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 14. desember 2001, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)) "Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet) prioritere tilsynet med disse områdene...". Vi fokuserte på problemområdene som fremkom i vår rapport "Analyse av årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner".

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom Statoils styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet

Vi identifiserte enkelte avvik fra regelverkskrav og forhold med potensial til forbedring, både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art.

Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Systemet for opplæring i styrende dokumenter for løfteoperasjoner, NORSOK R003N og WR 0235, møter ikke relevante krav. Forholdet gjelder spesielt for borekontraktør om bord.

  • Oppfølging av en gjentatt uønsket hendelse møter ikke regelverkets krav til å hindre gjentagelse.

  • Innen materialhåndtering ble det observert en del utfordringer og forbedringsområder.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss