Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundins forberedelser av boreoperasjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 12.-14.2.2007 tilsyn med Lundin Norway AS (Lundin) knyttet til selskapets forberedelser av boreoperasjoner og inntak av en flyttbar boreinnretning for gjennomføring av leteboring. Under tilsynet identifiserte vi blant annet avvik med hensyn til styrende dokumenter og etablering av egen organisasjon ved ansettelse av eget personell.


Bakgrunn for tilsynet

Operatøren Lundin er en ny aktør på norsk sokkel og blir derfor fulgt opp med hensyn til etablering av styringssystem, og forpliktelser knyttet til utvikling av egen organisasjon med hensyn til kompetanse og kapasitet.

Tilsynsaktiviteten innbefattet verifikasjoner av enkelte styrende dokumenter og møter hvor Lundin presenterte utvalgte temaer innen styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS). I tillegg ble det gjennomført intervjuer med utvalgt personell, og en omvisning i Drilling Production Technology AS (DPT)* sin beredskapssentral.

*Lundin og flere andre operatørselskaper har inngått en avtale med DPT om bistand i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere Lundins etterlevelse av forpliktelser og krav knyttet til styring av HMS i forbindelse med gjennomføring av aktivitetene nevnt ovenfor.

Tilsynet er et viktig bidrag til vår behandling av Lundins samtykkesøknad til leteboring av en brønn tilhørende utvinningstillatelse 338 ved bruk av den flyttbare boreinnretningen Bredford Dolphin.

Et sentralt tema var å føre tilsyn med at operatøren har en tilstrekkelig organisasjon i Norge til å foreta leteboring innenfor gjeldende rammer og HMS forskrifter for virksomheten

Selskapsledelsens egen vurdering av organisasjonens kompetanse og kapasitet for å kunne ivareta operatørrollen var også et sentralt tema. Fokus på dette området er også vurdert til å falle innenfor satsningsområdet om å begrense storulykkesrisiko.

Resultat fra tilsynet

Selskapet har en marginal organisasjon, og har ved utstrakt bruk av konsulenter gjennomført en planlegging av den første brønnen. Selskapet har imidlertid fått mer tid til forberedelser enn opprinnelig planlagt. Forskriftene stiller krav til egen organisasjon med nødvendig faglig kompetanse til å vurdere om petroleumsvirksomheten er forsvarlig.

Under tilsynet identifiserte vi avvik med hensyn til etablering av egen organisasjon ved ansettelse av eget personell. I tillegg er det påvist enkelte forbedringspunkter innen beredskapsorganisasjon, kapasitet ved nye operasjoner og involvering av driftspersonell.

Vi har også identifisert avvik og forbedringspunkter i forbindelse med styrende dokumentasjon.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss