Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Mærsk Guardian SUT - elektriske anlegg, tekniske sikkerhetssystemer og arbeidsmiljø

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 6. - 8.2.2007 verifikasjonsaktiviteter om bord på boreinnretningen Mærsk Guardian som lå ved verft i Rotterdam for nødvendig vedlikehold og oppgradering.


Aktivitetene var rettet mot forhold knyttet til arbeidsmiljø, elektriske anlegg og tekniske sikkerhetssystemer. Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Rapporten inneholder påviste avvik, og vi har bedt selskapet om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi har bedt om en vurdering av disse forholdene.

Bakgrunn for tilsynet
Mærsk Guardian er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986. Innretningen har vært i operasjon på norsk sokkel tidligere og fikk SUT 1.11.2002. Etter 2002 har innretningen vært i opplag /operasjon i utlandet. Innretningen skal nå tilbake til norsk sokkel for boreoperasjoner
blant annet for BP.

Formål med tilsynet
Formålet med oppgaven var å verifisere at forhold knyttet til arbeidsmiljø, elektriske anlegg og tekniske sikkerhetssystemer var i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av tidligere SUT-søknad, samt informasjon mottatt i forbindelse med samtykkesøknad fra BP og informasjon mottatt fra Mærsk Contractors Norge AS (MCN) sitt personell ved verftet i Rotterdam.

Resultat fra tilsynet
Vi registrerte under tilsynet at MCN var godt i gang med å korrigere de identifiserte arbeidsmiljøavvik. Belysningsforholdene var utbedret i en rekke rom og det pågikk støybekjempingstiltak i flere områder. Det pågikk ellers arbeid for å bedre tilkomst til utstyrsenheter og ergonomiske forhold på innretningen.

Det er vår oppfatning at MCN arbeidet systematisk med å utbedre de identifiserte arbeidsmiljøobservasjoner og -avvik. Det var imidlertid ikke etablert en total oversikt over status for arbeidsmiljøforhold på innretningen.

Enkelte nye arbeidsmiljømessige avvik og forbedringspunkter ble funnet under tilsynet.

I forbindelse med verkstedsoppholdet var det påvist flere avvik innen elektro. Mangelfullt vedlikehold hadde ført til at en del eksplosjonssikret utstyr ikke var i en forsvarlig forfatning. MCN var nå i ferd med å korrigere dette og arbeidet virket å være av tilfredsstillende standard.

Innen tekniske sikkerhetssystemer var man blant annet i gang med å installere nytt høyttaler-/alarmsystem (PA-system) i henhold til regelverket. Dette fører til at et langtidsavvik kan lukkes.

Det ble ikke funnet nye avvik innen elektro og teknisk sikkerhet, men det ble observert noen forbedringspunkter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss