Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Ekofisk Senter

I perioden 28.-30.11.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) sammen med Meteorologisk Institutt (Met.no) tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS: Naturdatainnsamling på Ekofisk Senter. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.


Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Ekofisk Senter er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Ekofisk Senter, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002.

Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat fra tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Målekontrollen avdekket ingen avvik fra anbefalt standard NORSOK N-002 for måleresultater utover toleransegrensene mellom operatørens måleinstrumenter og kontrollinstrumentene og Met.no sine reisenormaler.

Alt utstyr for bruk til innsamling av naturdata var tilfredsstillende rengjort og i god stand. Plasseringen av vindmålerne i mast på tårntaket (hovedvindmåler) og i boretårnet anses som beste alternativer for mest mulig fri eksponering.

Utstyret var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Ekofisk Senter. Vedlikeholdssystemet for utstyret er en del av SAP. Både program for vedlikeholdsstyring og oversikt over utført vedlikehold finnes i SAP, og er sporbart. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på Ekofisk Senter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss