Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norsk Hydro - beredskap på Grane

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 27.-29. september 2006 tilsyn med Norsk Hydros (Hydros) innretning Grane. Tilsynet omfattet beredskapsorganisering, gjennomgang av beredskapsutstyr, verifikasjon av mannskapets kompetanse og verifikasjon av planlegging og gjennomføring av øving/trening av beredskapsfunksjoner i henhold til definerte fare og ulykkessituasjoner for innretningen.


Grane (kilde: Odfjells nettsted)I forbindelse med tilsynet ble det blant annet gjennomført en beredskapsøvelse på Graneinnretningen (bildet) hvor hele beredskapsorganisasjonen på innretningen var involvert. Været tillot også gjennomføring av en MOB-båt (mann-over-bord) øvelse, hvor man testet de to uavhengige MOB-båtsystemene.

En befaringsrunde for å inspisere/verifisere beredskapsutstyr, merking og rømningsveier, ble gjennomført sammen med plattformsjef, sikkerhetsleder, drift- og vedlikeholdsleder, samt Hydros observatør fra landorganisasjonen.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var hjemlet i aktivitetsforskriftens § 19 (kompetanse) og §§ 64 - 68 (generelle krav til beredskap).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Ptil vektlegger at aktørene har en sikkerhetstenking og beredskap som kan forebygge hendelser med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.

Tilsynslaget har gjennomgått Graneinnretningens beredskapsutstyr og beredskapsorganisasjon, samt personellets kompetanse relatert til de enkelte beredskapsfunksjonene.

Dette var det første tilsynet innenfor fagområdet beredskap etter at Grane ble satt i produksjon.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Hydros beredskapsplan og styringssystemer ivaretar innretningens beredskap på en tilfredsstillende måte, og at mannskapets kvalifikasjoner var i henhold til de krav regelverket setter.

Tilsynet var i stor grad rettet mot kompetanse, evakueringsutstyr, evakueringsveier og merking av rømningsveier.

Resultat fra tilsynet

Grane er en ny og funksjonell innretning med god orden og ryddighet. Vårt generelle inntrykk etter gjennomført tilsyn er at planlegging, styring og håndtering av beredskapsfunksjonene blir godt ivaretatt. Vi har imidlertid funnet ett avvik fra regelverkskrav: Sykepleier hadde ikke tilstrekkelig kompetanse ved at vedkommende ikke hadde tilstrekkelig radiosertifisering.

To observasjoner har krevd umiddelbar oppfølging. En observasjon omfattet manglende sertifisering for SKR-operatører (SKR = sentralt kontrollrom) og annet personell med kommunikasjonsoppgaver. Den andre observasjonen gjaldt Hydros manglende oppfølging av helsekrav og fysiske funksjonskrav for innsatspersonell med røykdykkerfunksjoner. Etter tilsynet på Grane har Ptil derfor hatt to oppfølgingsmøter med Hydro. I tillegg til de to ovenfor nevnte forhold, observerte Ptil under tilsynet noen forbedringspunkter knyttet til kompetanse og kompetansekrav.

Tilsynslaget observerte også at det ikke er utarbeidet plan for trening av MOB-båtlaget inkludert samtrening med beredskapsfartøyet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss