Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norsk Hydro - boring gjennom produksjonsrør

I perioden 4.-27.10.2005 førte vi tilsyn med hvordan Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) gjennomfører operasjoner med boring gjennom produksjonsrør (TTRD) på Njord. Hydro er en av de første operatørene på norsk sokkel som gjennomfører TTRD-operasjoner fra en flytende innretning. Hydro har innhentet spisskompetanse og gjennomført et omfattende arbeid i forbindelse med planlegging, kvalifisering av ny teknologi, samt gjennomføring av boringen.


Njord A (Kilde: Hydro)Tilsynet ble innledet med et oppstartsmøte med landorganisasjonen 4.10.05 i Hydros lokaler på Sandsli. I dette møtet ble det gitt presentasjoner i henhold til vårt forslag i varsel om tilsyn.

Tilsynet fortsatte på Njord A (bildet) 10.-13.10.2005, med samtaler med relevant personell, befaring i boreanlegget og verifikasjoner av tekniske systemer og dokumentasjon.

Det ble gjennomført samtaler med relevant personell fra landorganisasjonen hos Hydro på Sandsli 26.-27.10.2005, og i denne forbindelse ble det holdt et oppsummeringsmøte som avrundet tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet

Med referanse til resultatmål 2 og 3 i tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet, skal Ptil:

 • Bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten.

 • Gjennomføre et risikobasert tilsyn mot entreprenører, operatører, rettighetshavere, styrere og eiere.
  - Se til at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene.
  - Se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.
  - Se til at det skapes en god HMS-kultur i industrien.
  - Ansvarliggjøre aktørene med hensyn til erfaringsoverføring.

 •  

Innenfor boring og brønnteknologi er komplekse brønner et prioritert område for Petroleumstilsynet i 2005. Det er behov for å vurdere ny teknologi og nye metoder opp mot eksisterende regelverk samt å kartlegge behov for oppdatering av regelverket for å ivareta ny teknologi og nye løsninger.

Hydro er en av de første operatørene på norsk sokkel som gjennomfører TTRD-operasjoner fra en flytende installasjon. Gjennom denne typen operasjoner benytter Hydro seg av både ny teknologi og nye metoder som ble belyst i dette tilsynet.

Formål med tilsynet

Vi ønsket å verifisere at Hydro planlegger og utfører denne typen operasjoner i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vi ønsket også å bidra til erfaringsoverføring mellom de ulike aktørene samt å bygge opp egen kompetanse innen TTRD.

Fokusområder for tilsynet har vært:

 • Planlegging av operasjonen.

 • Kvalifisering av ny teknologi.

 • Gjennomføring av operasjonen.

 • Erfaringsoverføring.

 •  

Resultat fra tilsynet

Hydro har innhentet nødvendig spisskompetanse og gjennomført et omfattende arbeid i forbindelse med planlegging, kvalifisering av ny teknologi, samt gjennomføring av selve TTRD-operasjonen fra en flytende innretning.

Det nye utstyret har fungert i henhold til intensjonen og erfaringer fra første brønn har blitt brukt under planleggingen og gjennomføringen av neste brønn.

Det ble under tilsynet funnet avvik innen følgende emner:

 • Bemanning og kompetanse.
 • Bruk av sikker jobbanalyse (SJA).
 • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr.
 • Styring knyttet til identifisering og håndtering av avvik.
 • Involvering av nødvendig personell.
 • Bruk av sikker jobbanalyse (SJA).
 • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr.
 • Styring knyttet til identifisering og håndtering av avvik.
 • Involvering av nødvendig personell.

Vi har identifisert forhold med potensial for forbedringer innen følgende emner:

 • Dokumentasjon ved kvalifisering av nytt utstyr.

 • Arbeidsforhold for boremannskapet.

 •  

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss