Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø og teknisk sikkerhet på Navion Saga

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-25.8.2006 tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø og teknisk sikkerhet på Navion Saga for bruk på Volvefeltet.


Navion Saga (kilde: Statoil)

Tilsynet ble gjennomført mens Navion Saga (bildet) lå til kai i byen La Coruna i Spania. Som innledning til denne tilsynsaktiviteten ble det gjennomført et møte med personell fra Statoil, Teekay Norway AS (Teekay) og OSM Offshore AS (OSM) i Teekays lokaler den 9.8.2006.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunn for tilsynet er at innretningen Navion Saga skal benyttes som lagerskip på Volve når dette feltet kommer i drift i 2007.

Lenke:Fakta om Volve (Statoils nettsted)

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvorvidt forhold knyttet til arbeidsmiljø og teknisk sikkerhet var i henhold til regelverkets krav. Kvalitet på gjennomførte arbeidsmiljøkartlegginger ble vurdert og det ble sett nærmere på forhold knyttet til arbeidsmiljø og teknisk sikkerhet hvor Statoil og Teekay ønsket å søke unntak fra regelverkskravene.

Resultat fra tilsynet

Arbeidsmiljøforholdene om bord i Navion Saga fremstår i all hovedsak som bra. Gjennomførte arbeidsmiljøkartlegginger er i hovedsak av god kvalitet og dekker de fleste arbeidsmiljøfaktorene. Det fremgår av rapportene hvor det er avvik fra gjeldende krav.

Det er planlagt å foreta utbedringer for å korrigere de fleste av disse avvikene, når skipet skal inn til verkstedsopphold i Spania i oktober/november 2006. De største arbeidsmiljøutfordringene knytter seg til å redusere støynivå i arbeids- og rekreasjonsområder på skipet for å redusere støyeksponeringen for personellet om bord.

Dette er et erkjent problem og omfattende tiltak er nå planlagt iverksatt for å ivareta regelverkets krav på området. Det er av vesentlig betydning at alle identifiserte støyreduksjonstiltak blir implementert og fulgt nøye opp for å sikre akseptable støyforhold om bord.

Innen området teknisk sikkerhet knytter utfordringene seg til modifikasjoner som må gjøres i nødgeneratorrommet for å møte regelverkets krav. Her er det ikke installert egen kanal for forbrenningsluft til generatoren, samt et fast brannslokkesystem.

For øvrig avdekket tilsynet ingen avvik fra regelverkets krav til brannbekjempelsessystemer.

Vi registrerte som positivt at skipet skal utstyres med nye systemer for nødavstengning og brann- og gassdeteksjon under det planlagte verkstedoppholdet i oktober/november 2006.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss