Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av hendelser på Kårstø

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn den 7.-8.4.2005 med Gasscos styring med oppfølging av hendelser og den 27.-28.4.2005 mot Gasscos "Technical Service Provider" (TSP), Statoils styring med oppfølging av hendelser. Tilsynsaktivitetene var rettet mot hvordan det arbeides for å forhindre hendelser og lære av hendelser.


Til grunn for tilsynsaktiviteten ligger følgende forskrifter:

 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

 • Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

 •  

Bakgrunn for tilsynet

Kårstø (kilde: Statkraft)I siste halvdel av 2004 og i 2005 har det vært høy aktivitet på Kårstø (bildet) i forbindelse med KEP 2005 prosjektet samtidig som det har vært full drift i prosessanlegget.

I løpet av det siste halve året har Ptil blitt varslet om flere hendelser i forbindelse med virksomheten på Kårstø. Det har vært rapportert hendelser både relatert til prosjektet så vel som rene driftshendelser. Små endringer av hendelsesforløpet kunne medført alvorlige personskader.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å undersøke hvordan Gassco og TSP Statoil styrer det forebyggende HMS-arbeidet for å unngå hendelser og hvordan det arbeides for å lære av faktiske uønskede hendelser på Kårstø-anlegget. Videre ville vi ved tilsynsaktiviteten søke å klarlegge ledelsesengasjementet for å forebygge hendelser.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket etter tilsynet er at Gassco og Statoil er i en fase med innarbeiding av nødvendige rutiner for å bedre sikkerhetsarbeidet på Kårstø.

Ledelsen har forstått og tar situasjonen på alvor. Dette er basert på følgende observasjoner:

 • Samarbeidet Gassco og Statoil har utviklet seg positivt og det ble ikke avdekket forhold som hemmer samarbeidet.

 • Ledelsen i Statoil har erkjent at eget engasjement er en viktig faktor for å forebygge og lære av hendelser.

 • Sikkerhetsarbeidet i KEP 2005 prosjektet er styrket ved at "blåjakkene" er introdusert.

 • Prosjektorganisasjonen er styrket ved at driftsorganisasjonen har avgitt flere erfarne medarbeidere.

 •  

Det gjenstår imidlertid fortsatt oppgaver for å sikre at tiltak fungerer som tiltenkt:

 • Det er rom for å forbedre planlegging av aktiviteter for å unngå hendelser.

 • Det er ikke innført nødvendige rutiner for å verifisere at identifiserte tiltak etter hendelser fungerer som tiltenkt etter implementering.

 • Ansatte på Kårstø kan i større grad engasjeres i HMS arbeidet.

 • Forbedringsarbeidet består i liten grad av systemforbedringer.

 • Arbeidstillatelsessystemet krever en nøye prioritering slik at parallelle aktiviteter ikke påvirker sikkerhetsmålsettingen negativt.

 • Driftsorganisasjonen synes å være noe svekket som resultat av at flere erfarne er avgitt til prosjektet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss