Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppstart av Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.-8.6.2007 tilsyn med Statoil Hammerfest LNG. Tilsynet besto av verifikasjoner rettet mot tekniske, organisatoriske og beredskapmessige forhold, inkludert elektriske anlegg.


Bakgrunn for tilsynet
Statoil fikk samtykke til bruk av Hammerfest LNG (lenke) i desember 2006 da det ble introdusert hydrokarboner i anlegget. Samtykke til bruk av havbunnsinnretningene for Snøhvit (lenke) ble gitt i mai 2007. Anlegget er således å betrakte som "varmt", selv om produksjonen ikke er igangsatt.

Denne tilsynsaktiviteten ble gjennomført i tråd med Ptils plan og prioriterte områder for 2007 og omfattet ferdigstillelse, utprøving og oppstart for hele anlegget.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at anlegget og de etablerte systemer for overtakelse er i overensstemmelse med krav i gjeldende regelverk og Statoils interne krav på dette stadiet og at det er etablert et solid grunnlag for oppstart av de ulike systemer som sikrer minst mulig risiko for mennesker, miljø og anlegg.

Resultat fra tilsynet
Hva angår ryddighet og grad av ferdigstillelse mener vi å se betydelige forbedringer siden forrige, tilsvarende tilsynsaktivitet i oktober 2006. Vi registrerte også stor grad av åpenhet og at hele organisasjonen er oppmerksom på viktigheten av å ta nødvendig "time out" og ikke forsere tiltak for at de satte milepæler skal holdes. Videre vil vi framheve det positive i at det etter vår oppfatning er erfarne og dyktige medarbeidere både i prosjekt-, commissioning- og driftsorganisasjon.

Observasjoner og forbedringspunkter framgår av tilsynsrapporten.

Lenke:Søk om innsyn i saksdokumenter

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss