Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ormen Lange-anlegget Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 12.-14.3.2007 tilsyn med byggplassaktivitetene på Ormen Lange - Nyhamna. Norsk Hydro både har gjennomført og oppnådd en forbedring i forhold til de utfordringene som vi har påpekt tidligere.


Nyhamna

Nyhamna (foto: Øyvind Leren, kilde: Hydro)

Tilsynet omfattet oppfølging av iverksatte tiltak etter kran- og løfttilsynet 14.-16.8.2006 samt oppfølging av iverksatte tiltak etter diverse møter og samtaler i forbindelse med hendelsesutviklingen høsten 2006.

Tilsynet ble gjennomført i form av verifikasjon innenfor definerte områder og ved samtaler med involvert personell.

Bakgrunn for tilsynet

I forbindelse med varsel om pålegg etter kran- og løfttilsynet 14.-16.8.2006 (lenke) satte Norsk Hydro i verk en rekke tiltak for å møte de utfordringene som framkom under tilsynet.

I løpet av høsten 2006 ble det også ved flere anledninger kommunisert bekymring i forbindelse med en tilsynelatende økning av uønskede hendelser. I denne sammenheng har Hydro presentert planer og aktiviteter for blant annet å forbedre læringen etter uønskede hendelser.

I tillegg nærmer byggeaktivitetene seg sluttføring samtidig som et visst etterslep i forhold til planer kan spores. Ptil er opptatt av at HMS-aspektene blir fullt ut ivaretatt ved en eventuell forsering av innsats for å hente inn forsinkelser.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at det arbeides systematisk både for å lære av og å forebygge hendelser, og at det kan påvises et ledelsesengasjement i denne forbindelsen. Likeledes var det et mål å få verifisert at selskapets planlagte og presenterte tiltak er gjennomført, og i hvilken grad disse har hatt den ønskede effekt.

Resultat fra tilsynet

Gjennom samtalene og ved verifikasjon rundt på enkelte deler av anlegget synes det klart at Hydro både har gjennomført og oppnådd en forbedring i forhold til de utfordringene som tidligere er påpekt.

Det synes også å være tilstrekkelig åpenhet og tillit i organisasjonen til å både gi og ta signaler om mulig fremtidig press eller uønskede trender.

Det ble likevel gjort enkelte observasjoner som blir beskrevet i tilsynsrapporten.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss