Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av Oseberg Delta rørledningene

I perioden 8.12.2006 - 31.1.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) sin styring av prosjekteringen av rørledningene som skal brukes i Oseberg Delta-prosjektet. Vi har ikke funnet avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Om Oseberg Delta-rørledningene

Oseberg D er en innretning for gassprosessering knyttet til Oseberg feltsenter. Feltet Oseberg Delta skal bygges ut med én brønnramme på havbunnen og skal etter planen komme i produksjon høsten 2007.

Prosjektet omfatter blant annet prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to 10-tommers transportrørledninger mellom undervannsstrukturen Oseberg Delta og Oseberg D-innretningen, i tillegg til en kontrollkabel mellom Oseberg A og Oseberg Delta.

Avstanden mellom Oseberg Feltsenter og undervannsstrukturen hvor ledningene skal installeres, er på cirka ni kilometer.

Bakgrunn for tilsynet

En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene følger opp den tekniske tilstanden på innretningene. I denne sammenheng er det viktig å se til at forhold som kan påvirke integriteten til rørledningene gjennom levetiden blir ivaretatt i prosjekteringsfasen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å følge opp at prosjektering av rørledningene planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer. Målsettingen var videre å verifisere operatørs system for oppfølging av leverandører, og se til at styringssystemene sikrer erfaringsoverføring.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at etterlevelsen av regelverkskrav og prosjektets egne krav som er etablert i forbindelse med prosjektering av Oseberg Delta rørledningene er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Det er ikke identifisert noen avvik i denne tilsynsaktiviteten, men vi har funnet noen områder med forbedringspotensial. Disse områdene er mangelfullt system vedrørende intern avviksbehandling og erfaringsoverføring, manglende avviksbehandling av interne tilsynsaktiviteter og mangelfullt system for kvalitetssikring og verifikasjon av ny programvare.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss