Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av rørledning for Energiverk Mongstad

I perioden 18.-20.6.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Statoil ASA (Statoil) sin styring av design av gassrørledning for Energiverk Mongstad (EVM) prosjektet. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav under tilsynet, men har funnet seks områder med potensial for forbedring.


Energiverk Mongstad (kilde: Statoil)

Energiverk Mongstad (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet
En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene følger opp den tekniske tilstanden til innretningene. I denne sammenheng er det viktig at operatøren har en god oppfølging i detaljprosjekteringsfasen. Dette vil kunne avdekke mulige svakheter som kan få konsekvenser for driftsfasen til rørledningen.

I forbindelse med våre statusmøter med EVM-prosjektet ble det identifisert utfordringer og områder som var viktige for vår videre oppfølging av prosjektet. Rørledningen fra Kollsnes til Mongstad er relativt kort, noe over 60 km, men den representerer betydelige utfordringer med hensyn til rørledningsdesign og installering. Prosjektet inneholder også viktige grenseflater, og styring av aktivitetene i designfasen er en viktig utfordring for utbyggingsoperatøren.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp at prosjekteringen planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Målsettingen var videre å verifisere at operatøren har etablert og implementert et egnet styringssystem, inkludert system for oppfølging av leverandører. Det var også et mål å få verifisert at styringssystemene sikrer oppfølging av grensesnitt samt erfaringsoverføring til og fra prosjektet.

Resultat fra tilsynet
Statoil har etablert et styringssystem for design av rørledning til EVM-prosjektet, og dette styringssystemet er implementert i prosjektet.

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet, men vi har funnet seks områder med potensial for forbedring. Dette gjelder oppfølgingsplan, kvalitetsplan, oppfølging av grensesnitt, gjennomgang av dokumenter, dokumentregister samt beskrivelse av prosjektorganisasjon.

Lenke:Om Energiverk Mongstad (Statoils nettsted)

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss