Gå til hovedinnhold

Tilsyn med REINERTSEN AS

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 27. - 28.2.2007 tilsyn med utvalgte styringselementer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos REINERTSEN AS i forbindelse med selskapets vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter (V&M) i petroleumsvirksomheten. Under tilsynet rettet vi spesiell oppmerksomhet på aktiviteter i forbindelse med selskapets kontrakt på Tjeldbergodden. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav, men har fått et generelt godt inntrykk av REINERTSEN AS sin styring av HMS.


Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner fra REINERTSEN AS av utvalgte tema, ved intervju med personell innen REINERTSEN Divisjon Installasjon og ved verifikasjoner av dokumenter.

Fra Tjeldbergodden (foto: Harald Pettersen, Statoil)

REINERTSEN utfører blant annet entreprenørtjenester på Tjeldbergodden (foto: Harald Pettersen, Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

En stor andel av de som jobber i petroleumsvirksomheten er ansatt i entreprenørselskap. Andelen varierer fra innretning til innretning, og fra anlegg til anlegg, og er avhengig av hva slags aktiviteter som utføres. Entreprenøransatte er ofte i det utførende leddet og tett på de fysiske risikoene. Samtidig er det ofte operatørens (hovedbedriftens) styringssystemer og rammebetingelser som legges til grunn for aktivitetene.

Tilsynsaktiviteten er en del av Ptils oppmerksomhet mot entreprenører for å få en mer helhetlig oppfølging av alle aktørene i petroleumsvirksomheten.

Petroleumstilsynet prioriterer for 2007 selskapenes og ledelsens egen oppfølging, og dette tilsynet har forankring i denne prioriteringen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få innsikt i REINERTSEN AS sitt styringssystem for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomhet, samt verifisere etterlevelse av utvalgte HMS-krav. Under tilsynet rettet vi oppmerksomheten mot styringselementer framfor fagdetaljer, og konsentrerte oss i hovedsak om selskapets V&M-kontrakt på Tjeldbergodden.

Det var også en målsetning å belyse ansvar og roller i forholdet operatør - entreprenør - underentreprenør for å verifisere at viktige HMS-krav ble ivaretatt.

Resultat fra tilsynet

Det er vårt inntrykk at REINERTSEN AS har et etablert styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Det er også vårt inntrykk at selskapet samarbeider godt med operatører og underleverandører i vedlikeholds- og modifikasjonsaktivitetene.

Verifikasjonene mot Tjeldbergoddenkontrakten ga et generelt godt inntrykk av REINERTSEN AS sin styring av ressurser og kompetanse og oppfølging av underleverandører.

Under tilsynet identifiserte vi ett avvik fra regelverkskrav angående systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i kontrakten mot Tjeldbergodden. REINERTSEN har selv identifisert dette forholdet, og planlegger tiltak for forbedring.

Det ble også funnet noen områder med forbedringspotensial. Dette gjelder prosess for etablering av HMS-program og -aktivitetsplaner, erfaringsoverføring fra Divisjon Installasjon til resten av selskapet og avklaring av HMS-ansvar og -oppgaver i linjeledelsen i Tjeldbergoddenkontrakten.

Det vises ellers til rapportens kapittel 5 for nærmere beskrivelse av forbedringspunktene.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår

Mike TheissMike TheissMike Theiss

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss