Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Snorre B - fallende gjenstander

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Snorre B, med fokus på hendelser klassifisert som fallende gjenstand.


Tilsynsaktiviteten bestod av presentasjon av utvalgte tema i et oppstartsmøte 21.4.2004 på Forus, intervju av landpersonell på Forus 13.5.2004, intervju av personell på Snorre B og verifikasjon på innretningen 25.-27.5.2004.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet er det høye antall rapporterte hendelser klassifisert som fallende gjenstander i Statoil de siste årene. Flere av disse hendelsene har hatt høyt potensial for alvorlig personskade eller død.

Fallende gjenstander på norsk sokkel utgjør i dag mellom 40 og 50 % av alle hendelser som rapporteres inn til Petroleumstilsynet (Ptil). Disse hendelsene forbindes normalt ikke med storulykker, men skade på enkeltpersoner. I 2002 inntraff to dødsulykker på norsk sokkel som kunne relateres til fallende gjenstand og det er derfor viktig å sette fokus på disse hendelsene.

Tilsynet er en videreføring av tilsvarende tilsyn gjennomført med Statoil UPN "Generell oppfølging av hendelser i 2002 og tilsyn med Heidrun "Oppfølging av hendelser med spesiell fokus på fallende gjenstander" i 2003.

Formålet med tilsynet
Målsetting med tilsynet er å dokumentere at Statoil, samt deres entreprenører, har det nødvendige fokus for å hindre at fallende gjenstander inntreffer og eventuelt for å begrense skadeomfang.

Tilsynsaktiviteten omfatter overordnede målsettinger, HMS-handlingsplaner, oppfølging av hendelser i Synergi, identifikasjon av gjentakende hendelser, bruk av hendelsesdata i analyser, måling av effekt av tiltak, erfaringsoverføring og generell orden og renhold på innretningen.

Resultat av tilsynet
Hendelser klassifisert som fallende gjenstander er en utfordring på Snorre B. Organisasjonen har implementert eller planlegger å implementere en rekke tiltak som kan medvirke til en reduksjon i antall fallende gjenstander. Her nevnes:

- Plattformsjefens fokus på fallende gjenstander i samtale med personell ved ankomst på innretningen

- Tampen analyse av fallende gjenstander

- Gjennomføring av samtaler om risiko ved utførelse av jobb i felt.

- Gjennomgang av tiltak fra røde og gule hendelser i Tampen området fom 2003 for identifikasjon av relevante tiltak på innretningen

- Inspeksjon av boretårn

- Unngå fallende objekt.

Selv om det er iverksatt tiltak for å forebygge at fallende gjenstander inntreffer, er det fremdeles forbedringspotensial. Organisasjonen har ikke tatt høyde for den ekstra arbeidsbelastningen implementering av Kollegaprogrammet har medført i forbindelse med planleggingen av HMS-aktivitetene for 2004, og det er ikke foretatt en prioritering av gjennomføring av tiltak.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret