Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils oppfølging av egen virksomhet

I perioden februar - juni 2007 har Petroleumstilsynet (Ptil) ført tilsyn med Statoil for å undersøke hvordan selskapet ivaretar sitt ansvar i forhold til regelverkets krav til oppfølging av egen virksomhet.


Tilsynet ble ført i tre forretningsområder og utvalgte støttefunksjoner. Statoil ble valgt som første selskap fordi selskapet er den klart største aktør i Norge. Ptil har valgt selskapenes oppfølging av egen virksomhet som et hovedsatsingsområde i tilsynsaktiviteten i 2007.

Bakgrunn for tilsynet
Det er de siste årene benyttet mye tid og ressurser på tiltak for å redusere antall hendelser og bedre sikkerhetsnivået på norsk sokkel. De årlige rapportene fra prosjektet "Risikonivå norsk sokkel" (RNNS) viser positive trender innen enkelte områder, men ingen nevneverdig forbedring av det samlede risikonivået.

Statoil har i denne perioden hatt flere hendelser med betydelig potensial. Regelverket, både for land og sokkel, har klare krav til at svakheter i HMS-arbeidet skal avdekkes gjennom systematiske oppfølgingsaktiviteter. Myndighetenes oppfølging av virksomheten bygger på selskapenes egen oppfølging og forutsetter at denne er i samsvar med regelverket.

Statoil er nå i en endringsfase hvor de styrende dokumentene gjennomgås, oppdateres og implementeres. Det overordnede dokumentet, Statoilboken, var utgitt kort tid før tilsynet. Flere underliggende dokumenter ble utgitt i løpet av tilsynsperioden.

Samtidig foregår det betydelig arbeid for å forberede fusjonen med Hydro. Det er i denne fasen viktig at selskapets egen oppfølging og tiltak reflekterer dette. Det er gjennom egen oppfølging ledelsen kan vurdere behov for å korrigere pågående endringer.

I dette tilsynet ønsket vi å se på i hvilken grad Statoils oppfølgingsaktiviteter avdekker egne forbedringsområder, resulterer i nødvendige tiltak, har varig effekt gjennom bedre HMS nivå og sikrer kontinuerlig forbedring.

Følgende regelverk var sentralt i tilsynet:

For petroleumsvirksomhet som nevnt i rammeforskriften § 2 (sokkelrelatert):

  • Forskrift av 31.8.2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften/rf).

  • Forskrift av 3.9.2001 om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften/sf).

  •  

For virksomhet på landanlegg som nevnt i midlertidig forskrift § 1 og etterfølgende vedtak:

  • Midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).

  • Forskrift av 3.9.2001 om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften/sf).

  • Forskrift av 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Av midlertidig forskrift § 11 følger at styringsforskriften gjelder på landanleggene, men at den ansvarlige kan velge å legge til grunn kravene i internkontrollforskriften. I rapportens kap. 5 er det derfor referert til begge forskriftene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke i hvilken grad selskapets system for oppfølging av egne aktiviteter bidrar til å redusere risiko og gir varig forbedring av HMS nivået. Det ble lagt vekt på selskapets grunnlag for oppfølging, planlegging, gjennomføring og måling av resultat av egne aktiviteter.

Tilsynet ble ført i alle foretningsområdene i Norge for å se på totaliteten i hvordan selskapets styrende dokumenter ble anvendt.

Det ble gjennomført intervju av personell i linjen fra øverste ledelse og nedover både i foretningsområder, resultatområder og resultatenhet. I tillegg ble det gjennomført intervjuer med personell i konsernstaber og prosesseiere.

Vi har i tilsynet gjennomgått selskapets egne krav til oppfølging av virksomheten, oppfølgingsplaner og rapporter etter utførte verifikasjoner og revisjoner. Gjennom intervjuer har vi fått et bredt innsyn i hvordan aktiviteter planlegges og gjennomføres.

Resultat fra tilsynet
De tre foretningsområdene har ulik praksis med hensyn til hvordan de opererer, og vi har funnet ulik grad av samsvar med implementering av de nye kravene til oppfølging (monitorering) i Statoilboken. Vi har under tilsynet tatt hensyn til både gjeldende interne krav og de nye interne kravene som til dels ble gjort gjeldende i tilsynsperioden.

Den nye Statoilboken definerer ansvar for oppfølging og hva det innebærer klart og tydelig og den nye strukturen virker gjennomtenkt og oppfattes som en klar forbedring. Under tilsynet avdekket vi at det gjenstår flere viktige oppgaver knyttet til begrepsforståelse, implementering og etterlevelse.

Tilsynet var rettet mot Statoils overordnede oppfølging av egen virksomhet og rapporten omfatter kun de elementene som har felles trekk for alle foretningsområdene og ikke elementer som vi kun fant i enkelte FO-er.

Personellet som ble intervjuet var åpne og direkte i sine forklaringer og kommentarer. Det fremkom tydelig at Statoils ansatte prioriterer HMS arbeid, er faglig engasjerte og de intervjuede viste et tydelig operasjonelt engasjement og ansvar.

Selskapet gjennomfører en betydelig oppfølgingsaktivitet for å holde oversikt over virksomheten.

Under tilsynet identifiserte vi imidlertid følgende avvik:

  • De etablerte prosessene i Statoil som skal sikre og dokumentere at oppfølgingsplanene i selskapet er tilstrekkelige, samordnet, dekker de rette områdene, gir ledelsen et korrekt tilstandsbilde og sikrer nødvendig kvalitet og ressursbruk, ivaretar ikke i tilstrekkelig grad regelverkets krav.
  • Det er utilstrekkelig systematikk i oppfølgingen av eget styringssystem for å sikre at styringssystemet er etablert og fungerer etter hensikten.
  • Med unntak av TTS (teknisk tilstand sikkerhet) har selskapet ikke etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre og dokumentere at krav i HMS-regelverket er oppfylt og etterleves, herunder rutiner for å vurdere i hvilken grad det er behov for uavhengig verifikasjon.
  • Det er ikke i tilstrekkelig grad etablert rutiner som undersøker om gjennomførte tiltak har ønsket effekt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Statoil har gjennom sitt HMS forbedringsprosjekt LUNA identifisert tilsvarende områder som kan bidra til å redusere risiko.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Finn Carlsen
Telefon: 51 87 60 81
E-post: finn.carlsen@ptil.no