Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils oppfølging av fallende gjenstander ? Halten Nordland (HNO)

Petroleumstilsynet har gjennomført en tilsynsaktivitet mot Statoils helhetlige oppfølging av uønskede hendelser med fallende gjenstander på innretninger i resultatområdet Halten Nordland. Tilsynet viste at det var gjennomført flere gode tiltak, men det er også avdekket enkelte uklarheter som vi vil ha tilbakemelding på.


Tilsynet ble gjennomført som et møte hvor Statoil presenterte status av sitt arbeid relatert til fallende gjenstander for de ulike deler av HNO-området, som inkluderer Åsgard, Kristin, Heidrun, Norne og Snøhvit, samt flyttbare innretninger på Statoil-kontrakt. I tillegg hadde Ptil fått oversendt diverse dokumentasjon forut for tilsynet.

Bakgrunn og formål:
Bakgrunn for tilsynet var utfordringer knyttet til fallende gjenstander og Statoils totale oppfølging av disse.

Formålet med tilsynet var tredelt:

  • etablere en oversikt mht hvordan selskapet følger opp slike hendelser i de ulike områdene/enhetene
  • dokumentere at selskapet fremdeles har fokus på fallende gjenstander
  • synliggjøre Ptils fokus

Tilsynet var også en oppfølging av tilsyn mot fallende gjenstander gjennomført mot Heidrun i 2003.

Resultater av tilsynet:
Tilsynet viste at det var gjennomført flere gode tiltak i HNO og i de enkelte resultatenhetene. Tiltak som "Stopp fallende gjenstander i Halten Nordland og Barentshavet, "Rapport fallende gjenstander Åsgard B og "Barrierer mot fallende gjenstander - Åsgard B" er svært positive og viser at det er vilje til å ta fatt i utfordringene omkring fallende gjenstander i HNO.

Tiltakene har avdekket mangler og forbedringsområder og har gitt mange forslag til konkrete forbedringer. Vi vil også trekke frem som positivt at HNO har valgt å benytte en egen person på land til oppfølging og kvalitetssikring av rapporterte hendelser.

Noen av tiltakene som er beskrevet over er korrigerende tiltak som er iverksatt i ettertid som følge av negativ utvikling mht fallende gjenstander og er rettet mot de deler av organisasjonen hvor utfordringen er størst. Etter Ptils oppfatning er det også viktig å fokusere på målrettede tiltak før en ser utfordringene.

Tilsynet har avdekket uklarheter i HNO mht hvordan prosjektet "Stopp fallende gjenstander i HNO og Barentshavet" og de funn som fremkommer her skal følges opp videre. Etter vår oppfatning er mange av de funn som fremkommer i rapporten alvorlige og vil kreve en nærmere vurdering og oppfølging av Statoil. Noen av disse funnene vil vi ta opp med UPN sentralt.

Videre stiller vi spørsmål ved selskapets behandling og oppfølging av de alvorlige hendelsene relatert til fallende gjenstander som har vært på Kristin (Scarabeo 5 og West Alpha). Etter vår oppfatning tilsier alvorlighetsgrad og frekvens at disse burde fått en mer omfattende oppfølging enn det som kom frem i møtet.

Vi ser flere likhetstrekk med utviklingen på Åsgard B i 2004 hvor det som følge av flere alvorlige hendelser relatert til fallende gjenstander ble etablert en egen prosjektgruppe for å se på årsakene til hendelsene og komme med anbefalinger. Etter vårt syn er en slik oppfølging i tråd med krav og forventninger i Statoils interne styrende dokumentasjon.

Basert på det gjennomførte tilsynet, ber vi om tilbakemelding fra selskapet på følgende områder:

  • Status for lukking av tiltak beskrevet i rapporten "Stopp fallende gjenstander i HNO og Barentshavet" med frister og beskrivelse av hvordan ulike funn følges opp.
  • Beskrivelse av hvordan prosjektet "Stopp fallende gjenstander i HNO og Barentshavet" skal følges opp videre.
  • Beskrivelse av hvilke ekstraordinære tiltak som selskapet har iverksatt som følge av utviklingen i hendelser i 2004 og så langt i 2005, ref. våre observasjoner angående manglende oppfølging av alvorlige hendelser relatert til fallende gjenstander på Kristin.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no