Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils oppfølging av hendelser med fallende gjenstander

I perioden 15.6.-28.10.2005 har vi ført tilsyn med Statoils oppfølging av hendelser med fallende gjenstander i selskapets forretningsområder Halten-Nordland, Troll-Sleipner og Tampen. Selskapet har gjennomført flere positive tiltak, men hendelser med fallende gjenstander er fremdeles en utfordring på feltene.


Tilsynet ble gjennomført som møter hvor Statoil presenterte status av sitt arbeid relatert til fallende gjenstander for de ulike deler av de aktuelle forretningsområdene.

I tillegg hadde Ptil fått oversendt og gjennomgått dokumentasjon av Statoils årsaksanalyser og gjennomførte tiltak etter hendelser i 2004 og 2005 forut for tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunn for tilsynet var utfordringer knyttet til fallende gjenstander og Statoils oppfølging av disse.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var tredelt:

  • Etablere en oversikt med hensyn til hvordan selskapet følger opp, implementerer forbedringer og sikrer at læreeffekten tas vare på for å forebygge gjentakelse av slike hendelser i de ulike områdene/enhetene.

  • Dokumentere at selskapet fremdeles har fokus på fallende gjenstander.

  • Synliggjøre Ptils fokus

  •  

Resultat fra tilsynet, Halten-Nordland (HNO)

Tilsynet viste at det var gjennomført flere gode tiltak i HNO og i de enkelte resultatenhetene.

Tiltak som "Stopp fallende gjenstander i Halten Nordland og Barentshavet", "Rapport fallende gjenstander Åsgard B" og "Barrierer mot fallende gjenstander - Åsgard B" er svært positive og viser at det er vilje til å ta fatt i utfordringene omkring fallende gjenstander i HNO.

Tiltakene har avdekket mangler og forbedringsområder og har gitt mange forslag til konkrete forbedringer.

Vi vil også trekke frem som positivt at HNO har valgt å benytte en egen person på land til oppfølging og kvalitetssikring av rapporterte hendelser.

Noen av tiltakene som er beskrevet over er korrigerende tiltak som er iverksatt i ettertid som følge av negativ utvikling mht fallende gjenstander og er rettet mot de deler av organisasjonen hvor utfordringen er størst. Etter Ptils oppfatning er det også viktig å fokusere på målrettede tiltak før en ser utfordringene.

Tilsynet har avdekket uklarheter i HNO mht hvordan prosjektet "Stopp fallende gjenstander i HNO og Barentshavet" og de funn som fremkommer her skal følges opp videre. Etter vår oppfatning er mange av de funn som fremkommer i rapporten alvorlige og vil kreve en nærmere vurdering og oppfølging av Statoil. Noen av disse funnene vil vi ta opp med Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN) sentralt.

Videre stiller vi spørsmål ved selskapets behandling og oppfølging av de alvorlige hendelsene relatert til fallende gjenstander som har vært på Kristin (Scarabeo 5 og West Alpha). Etter vår oppfatning tilsier alvorlighetsgrad og frekvens at disse burde fått en mer omfattende oppfølging enn det som kom frem i møtet.

Vi ser likhetstrekk med utviklingen på Åsgard B i 2004 hvor det som følge av flere alvorlige hendelser relatert til fallende gjenstander ble etablert en egen prosjektgruppe for å se på årsakene til hendelsene og komme med anbefalinger. Etter vårt syn er en slik oppfølging i tråd med krav og forventninger i Statoils Working Requirement (WR 0015).

Resultat fra tilsynet Troll-Sleipner (T-S)

I møtet ble det uttalt at fallende gjenstander pekte seg ut som den store utfordringen i T-S og at det var et stykke igjen til en nådde de målsettinger som var satt for området og de enkelte enhetene. Statistikken over tilløp og tilstand viser fremdeles en negativ utvikling selv om en har jobbet aktivt for å forebygge mot fallende gjenstander. Det ble uttalt at en ikke så noen klare trender i utviklingen og at det ikke var enkle løsninger på problemet.

Statoil presenterte de ulike tiltakene som var iverksatt for området og i de ulike enhetene. Noen av de tiltakene som en hadde valgt å satse på var gjennomgang av boreområdet med det samme laget som har vært på de andre innretningene i UPN, visualisert inspeksjonssystem (DROPS), innføring og fokus på en rød sone på boredekk og verifikasjon av ryddig arbeidsplass ved avslutning av arbeid.

Vi har ingen spesielle kommentarer til de presenterte tiltakene for de ulike enhetene i T-S, men registrerer at det er fokus på fallende gjenstander og at en på noen områder har valgt ulike tiltak fra enhet til enhet.

Vi registrer også at det i presentasjonene ikke kom fram om en hadde benyttet seg av de erfaringer som var gjort i andre deler av Statoil. Dette bekrefter vårt inntrykk at erfaringsoverføring internt i selskapet fremdeles kan være en utfordring.

Vi sitter også tilbake med inntrykk av at T-S kan fokusere mer på læring, forbedring og forebygging av uønskede hendelser. På bakgrunn av dette er det gledelig at det i møtet kom frem at en hadde fått mye god erfaring fra entreprenørenes system for erfaringsoverføring.

Resultat fra tilsynet (Tampen)

Statoil viste til at fallende gjenstander var et fokusområde for Tampen og at en hadde iverksatt flere tiltak for å forebygge fallende gjenstander. Selv om fallende gjenstander fremdeles var en utfordring og en slet med å få robusthet i resultatene, så registreres en lysning i form av flere tilstandsrapporter og færre reelle fallende gjenstander innenfor området Boring og Brønn (B&B).

Tampen har vært tidlig ute med å ta fatt i problemet omkring fallende gjenstander og har vært en pådriver for å iverksette tiltak for å forebygge. Etter flere alvorlige fallende gjenstander i 2002 og 2003 ble det iverksatt flere tiltak som gjennomgang av alle boreanlegg i Tampen området av en egen inspeksjonsgruppe, billedbøker for inspeksjon av utstyr og utarbeidelse av egen beste praksis på sikring av utstyr i høyden.

Involvering av boreentreprenøren har vært en viktig del av tiltakene. Arbeidet som nå pågår er å få mer bevissthet om fallende gjenstander blant folk og å få mer fokus på dette i det daglige arbeidet. Mange av de tiltakene som Tampen har tatt initiativ til er blitt videreført på tvers av UPN.

Vi registrerer at fallende gjenstander fremdeles er en utfordring for Tampen og at en også i inneværende år har hatt for mange fallende gjenstander.

Vi ser positivt på alle de gode tiltakene som er iverksatt for området og har tro på at de tiltak som er iverksatt/planlegges iverksatt vil ha positiv effekt.

Det er allikevel viktig at en fortsatt har fokus på fallende gjenstander og at en stadig vurderer effekt av de tiltak som er iverksatt. I den forbindelse er det viktig å gjøre de nødvendige analyser av hendelsene og å se utviklingen på lengre sikt og ikke kun for inneværende år som deler av Statoils presentasjon ga inntrykk av.

Vi registrerer også at selskapet har god fokus på rapportering av fallende gjenstander og riktig og reell vekting av hendelser. Vår sjekk av innlagte hendelser i Synergi ga inntrykk av at dette var tilfelle.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064