Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Slagentangen

I perioden 26.-28.9.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Esso Norge AS (Esso) og utvalgte entreprenørers styring av arbeidsmiljøforhold på Slagentangen. Vi har sett at aktørene på Slagentangen prioriterer oppfølging av arbeidsmiljøforhold, men identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.


Under tilsynet gjennomførte vi intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner på anlegget.

Slagentangen (source: Esso)

Slagentangen (kilde: Esso)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har gjennomført flere tilsynsaktiviteter som rettet seg spesifikt mot arbeidsmiljø på landanlegg siden myndighetsansvaret ble overført fra Arbeidstilsynet til Ptil i 2004.

Bakgrunnen for disse tilsynene har vært å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold. Identifisering og oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper er et av fire hovedsatsningsområder for Ptil i 2007.

I dette tilsynet mot Slagentangen var vi spesielt interessert i hvordan grupper av arbeidstakere som utsettes for spesiell risiko identifiseres som en del av den systematiske oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

  • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som gjelder for Slagentangen gjennom den midlertidige forskriften.
  • Arbeidsmiljøloven (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Slagentangen gjennom den midlertidige forskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet tilsynet var å verifisere systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljø ved anlegget. Vi ønsket blant annet å se hvordan Esso, gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø, identifiserte og fulgte opp grupper i forhold til den risiko de ble utsatt for i arbeidsmiljøet.

Vi ønsket også å se på hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører fungerte i dette arbeidet.

Målet var videre å verifisere om Essos styringssystem er i samsvar med arbeidsmiljøkravene i regelverket samt interne styrende dokument slik at arbeidstakere og arbeidstakergrupper identifiseres og følges opp i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Resultat fra tilsynet
Vi har i tilsynet sett at aktørene på Slagentangen prioriterte oppfølging av arbeidsmiljøforhold. Det var gjennomført mange forbedringsaktiviteter for eksempel støyreduserende tiltak og det var fokus på kjemisk helserisiko i forbindelse med arbeid i driftsområdet.

Det var videre avsatt midler til forbedringer gjennom et eget HMS-prosjekt, noe som har ført til konkrete forbedringstiltak blant annet på ergonomiområdet.

Samarbeid mellom operatør og entreprenører syntes å fungere godt. Entreprenørene oppgav at de hadde god kjennskap til Essos verneinstrukser, og at det var god dialog og samarbeid mellom Esso og entreprenører.

Ptil har identifisert ett avvik fra regelverket:

  • Mangelfull håndtering av arbeidsmiljøavvik.

Det ble funnet forhold med potensial for forbedring innen følgende områder:

  • Prioritering av arbeidsmiljøtiltak ut fra en vurdering av risiko.
  • Vurderinger av total eksponering knyttet til arbeidsmiljøfaktorer og fare for skade for grupper av arbeidstakere.
  • Arbeidsmiljøforholdene i laboratorium og Norwelds brakker.
  • Praksis knyttet til avsperring av områder ute på anlegget.
  • Merking av varme flater og kjemikalietanker.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss