Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Tjeldbergodden

I perioden 11.-13.6.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Statoil ASA (Statoil) og utvalgte entreprenørers styring av arbeidsmiljøforhold på Tjeldbergodden. I hovedsak følges arbeidsmiljøet opp på en systematisk måte på Tjeldbergodden, men vi har identifisert to avvik fra regelverkskrav.


Det ble i løpet av tilsynet gjennomført intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner ute på anlegget.

Tjeldbergodden (source: Statoil)

Anlegget på Tjeldbergodden (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har gjennomført flere tilsyn som retter seg spesifikt mot arbeidsmiljø på landanlegg siden myndighetsansvaret ble overført fra Arbeidstilsynet til Ptil i 2004.

Bakgrunnen for disse tilsynene har vært å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold. Identifisering og oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper er et av fire hovedsatsningsområder for Ptil i 2007.

I dette tilsynet mot Tjeldbergodden var vi spesielt interessert i hvordan grupper av arbeidstakere som utsettes for spesiell risiko identifiseres som en del av den systematiske oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Tilsynet ble gjennomført under en revisjonsstans. En revisjonsstans innebærer mye aktivitet og mange aktører på anlegget og representerer spesielle utfordringer i forhold til det å ha oversikt over risikoforhold. Dagens arbeidsmarked kan føre med seg nye utfordringer ettersom aktører uten tidligere kjennskap til petroleumsnæringen i større grad benyttes på anleggene.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

  • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som gjelder for Mongstad gjennom den midlertidige forskriften.
  • Arbeidsmiljøloven (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Tjeldbergodden gjennom den midlertidige forskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljø ved anlegget. Vi ønsket blant annet å se hvordan Statoil, gjennom sitt system for styring av arbeidsmiljø, identifiserte og fulgte opp grupper i forhold til den risiko de ble utsatt for i arbeidsmiljøet.

Under tilsynet fokuserte vi på systemene for oppfølging av arbeidsmiljø generelt og for oppfølging av arbeidsmiljø i forbindelse med revisjonsstans. Vi ønsket også å se på hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen med entreprenører og underentreprenører fungerer i dette arbeidet.

Målet var å verifisere om Statoils styringssystem er i samsvar med arbeidsmiljøkravene i regelverket samt interne styrende dokument slik at arbeidstakere og arbeidstakergrupper identifiseres og følges opp i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Resultat fra tilsynet
I hovedsak følges arbeidsmiljøet opp på en systematisk måte på Tjeldbergodden. Det synes også som om oppfølging av arbeidsmiljøforhold har blitt mer vektlagt i den senere tid.

Ptil har identifisert to avvik fra regelverket:

  • Mangelfull oppfølging av arbeidsmiljøavvik.

  • Mangelfulle risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøforhold som på sikt kan medføre helseskade.

  •  

Følgende forbedringspunkter ble identifisert:

  • Det er mangelfull kjennskap i organisasjonen til spesifikke krav innenfor arbeidsmiljøområdet.

  • Mangelfull skriftlig oversikt over ansvarsfordeling og behov for spesifikk arbeidsmiljøkompetanse.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss