Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold hos ExxonMobil

I perioden 27.2.-1.3.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikeholdet hos ExxonMobil (EM). Etter tilsynet er det vår vurdering at EM ikke oppfyller kravene i regelverket til klassifisering av utstyr og til bruken av denne klassifiseringen.


Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til oppfølgingen næringen selv står for.

Stortingsmeling nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet om styring av vedlikehold:

"Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning."

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold og oppfølging av midlertidig utstyr, pluss util¬fredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav er særlig angitt i aktivitetsforskriften (af) kapittel IX i §§ 42-46 om vedlikehold og styringsforskriften (sf) § 13 om krav til analyser.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke om EM utfører klassifisering av systemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jamfør aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold.

Det var videre et mål å vurdere EMs bruk av klassifiseringen til å styre vedlikeholdet.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført i form av en presentasjon av elementer i EMs styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og prosedyrer og program for utføring av vedlikehold på EMs innretninger i Norge.

Det er vår vurdering at EM ikke oppfyller kravene i regelverket til klassifisering av utstyr og til bruken av denne klassifiseringen. Det er derfor vanskelig å danne seg et korrekt bilde av hvor stort vedlikeholdsbehovet egentlig er, og hvor mye ressurser det krever.

Følgende observasjoner er karakterisert som avvik, jamfør kapittel 5, og gruppert under fem hovedområder:

  • Mangelfull klassifisering av systemer og utstyr.
  • Flere systemer og utstyr som EM anser som enten sikkerhetskritiske eller kritiske for produksjon, mangler vedlikeholdsprogram.
  • Manglende dokumentering av at de standardene EM bruker, er i samsvar med anbefalte standarder.
  • Mangelfulle styrende dokumenter innenfor boring.

Vi har i tillegg registrert et forbedringspunkt, for vedlikeholdsinformasjonen ("Equipment Strategies") i PESTRA bør gjøres tilgjengelig for alle aktuelle brukere.

Det er avslutningsvis gitt en kommentar knyttet til EM sin bruk av norsk språk sett i forhold til regelverkets krav.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss