Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styringen av vedlikehold i ConocoPhillips

I perioden 3.-19.10.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikeholdet og bruk av integrerte operasjoner i denne sammenhengen i ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS). Vi har under tilsynet funnet flere avvik fra regelverkskrav.


Under tilsynet kom det opp et forhold rundt klassifisering av utstyr og hvordan resultatene fra klassifiseringen ble brukt i styringen av vedlikeholdet. Den 7.2.2007 fulgte vi opp dette i møte med de tekniske direktørene som har prosesseieransvaret for vedlikeholdet.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

"Myndighetene mener at det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i et samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning."

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold og oppfølging av midlertidig utstyr, pluss utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften (af) og styringsforskriften (sf).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke om CoPSAS utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jamfør aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold.

Det var videre et mål å vurdere CoPSAS’ bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført i form av et møte med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet.

Det er vår vurdering at selskapet på flere områder ikke oppfyller de kravene i regelverket som omhandler klassifisering av utstyr og bruken av denne klassifiseringen.

Alle observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør tilsynsrapportens kapittel 5, og gruppert under følgende fem hovedpunkter:

  • Mangelfull klassifisering av utstyr.
  • Mangelfull synliggjøring og dokumentering av den klassifiseringen som er utført (dokumentering av beslutningsunderlaget for valg av alternativ metode, med de analysene som er utført, og synliggjøringen av resultatene).
  • Manglende bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold.
  • Mangelfull styring av utestående vedlikehold, med mulige konsekvenser for styring av daglig drift.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss