Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman - logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 18.-22. september 2006 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) sin styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold ved logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til og på Gyda.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnede prosjektoppgave for logistikk og oppfølging av løfteoperasjoner.

Tilsynet var rettet mot risiko ved materialhåndtering, herunder løfteoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i Ptils rapport "Årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner" (lenke).

Formål med tilsynet

GydaFormålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten på Gyda (bildet) blir ivaretatt gjennom Talismans styring av logistikkplanlegging og gjennomføring. Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverkskrav. Kranene var modifisert, men det kunne ikke dokumenteres at modifikasjonene var sluttført, og at arbeidet var utført i samsvar med grunnleggende krav. I tillegg ble det identifisert tekniske feil og mangler ved kranene.

Innen materialhåndtering ble det observert noen utfordringer og forbedringsområder. Systemet for opplæring har et forbedringspotensial.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss