Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talismans system for oppfølging av hendelser

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 18.4. og 5.7.2006 tilsyn med Talisman Energy Norge AS sitt system for oppfølging av hendelser inkludert implementering av tiltak etter hendelser. Vi har funnet flere avvik og forbedringspunkter.


Tilsynet ble gjennomført ved at Talisman presenterte systemet for oppfølging av hendelser. Vi verifiserte systemet og Talisman sine tiltak ut fra hendelser som var varslet til oss i henhold til opplysningspliktforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndigheter om fare- og ulykkessituasjoner.

Tilsynet inkluderte noen hendelser på Petrojarl Varg, som drives av PGS Production (PGS). PGS har ansvar for oppfølging av sine hendelser.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal i henhold til overordnede mål blant annet

 • bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten,
 • gjennomføre et risikobasert tilsyn rettet mot aktører ved å:
  - Utvikle et styrket og helhetlig tilsyn med operatørens styring av virksomheten.
  - Se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.
  - Se til at det skapes en god HMS kultur i industrien.

Under tilsynet har vi lagt vekt på både at det er etablert gode systemer for styring av virksomheten og dertil gode tiltak for forebygging av hendelser.

Formål med tilsynet

Tilsynet hadde som formål å følge opp Talisman sitt system for oppfølging av hendelser der følgende ble vektlagt:

 • Innledende registrering og kategorisering (hendelsesbeskrivelse, feilårsaker og tiltak).

 • Granskingsprosessen.

 • Tiltak (både menneskelige, tekniske og organisatoriske) og vurdering av effekt av tiltak.

 • Trending, statistikk og læring.

 •  

For vurdering av tiltak ble det lagt vekt på at selskapet hadde tiltak både for å forhindre tilsvarende hendelser og forslag til beredskapstiltak for å håndtere disse. Selskapets prosedyrer ble lagt til grunn for vurdering av systemet for oppfølging av hendelser.

Resultat fra tilsynet

Prosedyren for oppfølging av hendelser tilfredsstiller ikke de krav som er formulert i styringsforskriften § 10 om arbeidsprosesser. Dette er begrunnet i kapittel 5 i tilsynsrapporten gjennom de avvik og forbedringspunkter vi har beskrevet.

Talisman har forbedringspotensial med de prosedyrer som er utarbeidet, den oppfølging som gjøres med hendelser og bruken av hendelsesdata til oppfølging og læring.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss