Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet på Åsgard A

I ukene 21 og 23 gjennomførte vi et tilsyn rettet mot teknisk sikkerhet på Åsgard A. Tilsynet viste at organisasjonen til Åsgard A har bra kontroll med teknisk tilstand på de områder tilsynet var rettet mot.


Åsgard A (kilde: Statoil)Tilsynet ble innledet med et møte med landorganisasjonen i Stjørdal 27.5.2005. I dette møtet ble blant annet erfaringer, status og planer fremover for Åsgard A presentert. Dette ga oss et godt grunnlag for tilsynet på innretningen.

Det ble gjennomført et oppstartsmøte ved ankomst Åsgard A (bildet) 6.6.2005 samt et oppsummeringsmøte før avreise 8.6.2005.

Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt fra Statoils side, og et godt samarbeidsklima på innretningen bidro til at gjennomføringen gikk etter planene.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

For å nå dette målet er et av de prioriterte oppfølgingsområdene for tilsyn i 2005 å se til at aktørene tilrettelegger og sørger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene også med fokus på samspill menneske-teknologi-organisasjon og systemforståelse.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at operatøren møter kravene i regelverket vedrørende vedlikehold og tilstand på utstyr og systemer som går under begrepet teknisk sikkerhet.

Det ble lagt vekt på å se på rutiner og holdninger vedrørende barrierer og sikkerhetsutstyr.

Resultat fra tilsynet

Det ble ikke funnet avvik fra regelverket på området som tilsynet dekket.

De som ble intervjuet ga uttrykk for stor trivsel og entusiasme for sin arbeidsplass.

Tilsynet viste at organisasjonen til Åsgard A har bra kontroll med teknisk tilstand på de områder tilsynet var rettet mot.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss