Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosess- og hjelpesystemer på Volve

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 19.-22.9.2005 tilsyn med prosjektering av prosessanlegget på Volve. Aktiviteten rettet seg mot fagområdet prosessintegritet og omfattet elektrosystemer, prosesskontroll, prosessikring, nødavstenging, dreneringssystemer samt passiv brannbeskyttelse, brannskiller, brannbekjempelsessystemer og eksplosjonssikring.


Om Volve

Volve ligger om lag 200 kilometer vest for Stavanger. Operatør for feltet er Statoil.

De utvinnbare reservene i feltet er anslått til 11,4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 1,5 milliarder Sm3 gass.

Navion Saga (kilde: Statoil)

Oljen fra feltet skal produseres fra den oppjekkbare innretningen Mærsk Inspirer, mens Navion Saga (bildet) skal benyttes som lagerinnretning før videre transport. Gassen skal sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering og eksport.

Feltet skal etter planen starte produksjonen våren 2007.

Bakgrunn for tilsynet

Statoil har fått godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Volve. Selskapet har inngått kontrakt med Maersk Contractors Norge (MCN) for bruk av Mærsk Inspirer som bore- og produksjonsinnretning på feltet.

Mærsk Inspirer er en oppjekkbar innretning bygget i Korea og opererer for tiden som boreinnretning på britisk sokkel. MCN har via Maersk Contractors Copenhagen (MCC) inngått kontrakt med Vetco Aibel for prosjektering og bygging av prosessanlegget som skal tas om bord som en egen modul på Mærsk Inspirer. Prosjekteringen av prosessanlegget foregår for tiden ved Vetco Aibels kontor på Billingstad.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å verifisere at prosessanlegget på Volve prosjekteres i samsvar med bestemmelsene i petroleumsregelverket.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av Statoil, MCC og Vetco Aibel. Eventuell oppfølging av dette tilsynet i fabrikasjonsfasen vil bli varslet på vanlig måte på et senere tidspunkt.
Hovedinntrykket vårt er at prosjektet tilfredsstiller de krav som regelverket stiller til løsninger for de systemene som ble gjennomgått under tilsynet. Prosjektet har utført og vil utføre analyser for å redusere risikoen mest mulig.

Vi registrerte i tilsynet ikke forhold av alvorlig karakter i kategorien avvik, men gjorde noen observasjoner i kategorien forbedringspotensial. Dette er relatert til ferdigstilling av analyser, forståelse av regelverk og operasjonelle forhold ved integrering av prosessanlegget i eksisterende systemer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss