Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk tilstand på Eldfisk

I perioden 27.-30.4.2004 gjennomførte vi en tilsynsaktivitet rettet mot teknisk tilstand på Eldfisk. Det ble holdt åpningmøte med ConocoPhillips (CoPNo) i Tananger. Vi hadde planlagt dagsbesøk både på Eldfisk komplekset (bildet) og på Eldfisk Bravo. På grunn av tåke måtte vi avlyse reisen til Eldfisk Bravo.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet er i tildelingsbrevet fra departementet pålagt å

  • Bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs – herunder:
    - Følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene.
    - Følge opp at aktørene unngår hydrokarbonlekkasjer og andre hendelser som har stort potensial i forhold til risikoen for storulykker.
  • Sørge for at temaet HMS-kultur blir integrert i og fulgt opp gjennom Petroleumstilsynets ulike tilsynsaktiviteter

Våre erfaringer fra tilsynsaktiviteter fra 2001, 2002 og 2003, samt innrapporterte hendelser fra Eldfisk er også med på å danne bakgrunn for tilsynet.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter.

Videre er det en målsetting å verifisere at CoPNo følger opp uønskede hendelser på en tilfredsstillende måte gjennom registrering, intern og ekstern rapportering, identifisering av årsaker og tiltak, samt nyttiggjør seg erfaringer fra hendelser i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Resultat fra tilsynet

1.1 Vedlikeholdsstyring

1.1.1 Prioritering av vedlikeholdsoppgaver

Det er ikke knyttet tidsfrister for utføring til prioriteten som settes for M1 notifikasjoner/ PM02 arbeidsordre. Dette er et avvik fra aktivitetsforskriftens krav i § 45 om planlegging og prioritering.

1.1.2 Konsekvens av utestående vedlikehold

I tilsynet ble det fokusert på kvaliteten i vedlikeholdsstyringen da dette er en forutsetning for å ivareta teknisk tilstand på systemene.

Det er et stort volum utestående vedlikehold på Eldfisk. CoPNo viser til at målsetningene knyttet til utestående vedlikehold er basert på trender og ikke totalt utestående vedlikeholdsmasse. Det er uklart hva som er kriterier for å konkludere med om mengde utestående vedlikehold er akseptabel.

CoPNo har god oversikt over status på vedlikehold av det mest sikkerhetskritiske systemene på Eldfisk. Det er imidlertid ikke etablert en praksis som sikrer at konsekvensen av det utestående vedlikeholdet totalt sett blir vurdert ved planlegging av aktiviteter. En prosess er igangsatt for å etablere en slik praksis basert på halvårlig gjennomgang av totalt utestående vedlikehold.

1.2 Bruk av erfaringer fra hendelser

Vi opplevde at det var god kommunikasjon omkring hendelser om bord på Eldfisk, og det var fokus på at alle hendelser skal rapporteres.

Historikk fra hendelser og observasjoner benyttes i begrenset grad i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Det utføres analyser av hendelseshistorikk, men det er ikke dokumentert at resultater fra disse benyttes til å identifisere forbedringstiltak.

1.3 Funksjonsprøving

Det ble gjennomført fire funksjonstester av sikkerhetssystemer. De fleste fungerte tilfredsstillende, bortsett fra en N2-akkumulatortest.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Vi opplevde at det var god kommunikasjon omkring hendelser om bord på Eldfisk, og det var fokus på at alle hendelser skal rapporteres.

Historikk fra hendelser og observasjoner benyttes i begrenset grad i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Det utføres analyser av hendelseshistorikk, men det er ikke dokumentert at resultater fra disse benyttes til å identifisere forbedringstiltak.

1.3 Funksjonsprøving

Det ble gjennomført fire funksjonstester av sikkerhetssystemer. De fleste fungerte tilfredsstillende, bortsett fra en N2-akkumulatortest.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss