Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske barrierer og teknisk tilstand på Ula

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tiden 13.3.-16.5.2006 tilsyn med BP Norge AS (BP) sitt system for styring av teknisk tilstand. Formålet med tilsynet var å påse at BP har etablert nødvendige systemer for å ivareta god teknisk tilstand på sine innretninger. Ingen av våre funn var av en slik karakter at de gir grunnlag for pålegg.


Ula (kilde: BP)Vi la blant annet vekt på hvordan BP har gjennomført og fulgt opp sin barrierekartlegging innenfor teknisk tilstand.

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon med gjennomgang av dokumentasjon, offshore verifikasjon på Ula (bildet) og samtaler med relevant personell.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske - teknologi - organisasjon i HMS kritiske systemer.

Det henvises til stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten, og Oljedirektoratets (likelydende) brev datert 1. juli 2002 angående teknisk tilstand på innretningene (lenke).

Teknisk tilstand er et av de områdene som Ptil prioriterer i 2006.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at BP

  • planlegger, gjennomfører og følger opp virksomheten i henhold til krav i regelverket.
  • har nødvendige systemer som gir oversikt og status for tekniske barrierer.
  • gjennom systemene identifiserer avvik, og at påfølgende korrigeringer og tiltak iverksettes og har ønsket effekt.

Resultat fra tilsynet

Barrierekartleggingen startet i 2003, men var fortsatt ikke utført for alle fagområder og innretninger.

Gjennomførte kartlegginger på Ula var tilsynelatende godt utført og vi fikk inntrykk av at BP hadde oversikt over tekniske barrierer og deres tilstand, men oppfølging av identifiserte observasjoner og avvik var ikke tilfredsstillende.

Under tilsynet har vi funnet avvik og forbedringspunkter i forhold til Ptils regelverk og selskapets interne krav innen enkelte områder som eksempelvis avvikshåndtering, oppfølging av funn i barrierekartleggingsprosjekt og styrende driftsdokumentasjon.

Ingen av våre observasjoner var av en slik karakter at de gir grunnlag for pålegg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss