Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring på Alvheim og Mærsk Inspirer

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte verifikasjoner på Alvheim, Haugesund, 1.10.2007 og på Mærsk Inspirer, Volvefeltet, 3.-4.10.2007. Etter tilsynet mener vi at det utestår fortsatt noe arbeid før systemene er i henhold til regelverkets krav innen vedlikeholdsstyring. Det ble funnet avvik og forhold med potensial for forbedring.


I tillegg ble det avholdt et møte for presentasjon av vedlikeholdsstyringssystemet, SAP, hos Maersk Contractors Norge AS (MCN) på Forus. Aktivitetene var knyttet til vedlikeholdsstyring. Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner.

Bakgrunn for tilsynet
Mærsk Inspirer er en FPDSO* som skal operere for StatoilHydro på Volvefeltet og Alvheim er en FPSO** som skal operere for Marathon. MCN har for begge innretningene søkt om (SUT).

*FPDSO
Forkortelse for Floating Production, Drilling, Storage and Offloading. Flyttbar produksjons- og boreinnretning.
*FPSO
Forkortelse for Floating Production, Storage and Offloading. Flyttbar produksjonsinnretning.

Mærsk Inspirer & Alvheim

Mærsk Inspirer og Alvheim (kilde: MCN og Aibel)

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til vedlikeholdsstyring er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonene ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknadene, samt informasjon mottatt under verifikasjonene om bord på innretningene.

Resultat fra tilsynet
Det utestår fortsatt noe arbeid før systemene er i henhold til regelverkets krav innen vedlikeholdsstyring. Det ble funnet avvik og forhold med potensial for forbedring.

På Alvheim ble det identifisert 3-4 ulike merkesystemer (tagging). I tillegg gjensto en del arbeid for å få merket alt utstyr om bord. Under tilsynet var det også vansker med å fremvise reelle lister som viste etterslep (back log) på sikkerhetskritisk utstyr.

På Mærsk Inspirer ble det funnet at styring av tredjepartsutstyr var mangelfull. Vedlikeholdssystemet innholdt vedlikeholdsaktiviteter på tredjepartsutstyr som ikke var om bord, månedlig vedlikeholdsprogram var ikke relevante for enkelte utstyrstyper, men likevel ble arbeid utkvittert som gjennomført.

Det var ikke satt akseptkriterier eller krav for testing av nødavstengningsventiler (ESDV) i vedlikeholdssystemet. Det kunne heller ikke dokumenteres at det var utført vurderinger som ga tilfredsstillende resultat av to mulige lekkasjekilder på gasstigerøret før ESDV.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss