Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Frigg: Organisering av drift i senfase

Det ble i perioden 2.-12.desember 2003 gjennomført tilsyn rettet mot Total E&P Norge (Total) sin drift av innretningene på Friggfeltet, spesielt med hensyn til kontraktsforhold, organisasjon og ansvarsforhold.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer og verifikasjoner på land 2.-3.12.2003 og offshore 9.-11.12.2003. Aktiviteten på land omfattet også en gjennomgang av Total sine rutiner og prosedyrer for planlegging og gjennomføring av vedlikeholdskampanjer og mindre prosjekter.

Bakgrunn for tilsynet

Friggfeltet er nå i senfase og det er planlagt nedstengning i juli 2004. I denne fasen kan det oppstå utfordringer spesielt med hensyn til teknisk tilstand, kompetanse og motivasjon.

Det ble gjennomført en tilsynsaktivitet mot Total i 2002 rettet mot teknisk integritet og endringsprosesser. Denne aktiviteten viste at det var forhold rundt organisering av driften og bruk av entreprenører som krevde videre oppfølging.

Formål med tilsynet

Hensikten med dette tilsynet var å få bekreftet at det er opprettholdt et forsvarlig nivå innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø ved driften av Friggfeltet i senfase.

Resultat av tilsynet

Ut fra tilsynet vurderes Total sine systemer for styring og drift å være i samsvar med krav i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.

Under tilsynet ble det fokusert primært på EPOS-kontrakten som ble inngått mellom Total og Aker Kværner Operations (AKO) for prosjekt og operasjonell støtte i senfasen, herunder organisering og ansvarsforhold mellom de to selskapene.

I tillegg ble ulike elementer i Totals styringssystem som planlegging og gjennomføring av vedlikehold, avviksbehandling, intern og ekstern oppfølging samt arbeidstakermedvirkning vurdert.

Under intervjuene offshore ble det gitt uttrykk for at arbeidstakerne hadde vært lite involvert under inngåelse av EPOS-kontrakten.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss