Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Mærsk Guardian - forhold relatert til samsvarsuttalelse (SUT)

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 22.-24.01.2007 verifikasjonsaktiviteter på boreinnretningen Mærsk Guardian. Aktivitetene var rettet mot forhold innen områdene beredskap, boring og brønn, kraner, løfteutstyr og vedlikehold. Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner på innretningen.


Bakgrunn for tilsynet
Mærsk Guardian er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986. Innretningen har vært i operasjon på norsk sokkel tidligere og fikk SUT 1.11.2002. Etter 2002 har innretningen vært i opplag/operasjon i utlandet. Innretningen skal nå tilbake til norsk sokkel for boreoperasjoner blant annet for BP Norge AS (BP).

Mærsk Guardian lå under tilsynet ved verft i Rotterdam for nødvendig vedlikehold og oppgraderingsoppgaver.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen beredskap, løfteoperasjoner, vedlikehold og boring på Mærsk Guardian, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av tidligere SUT-søknad og oppfølging, samt informasjon mottatt i forbindelse med samtykkesøknad fra BP, og informasjon fra Maersk Contractors Norge AS (MCN) i møter og om bord på innretningen i forbindelse med verifikasjonene.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet pågikk det ombygging, oppgradering og nødvendige vedlikeholdsaktiviteter på innretningen, etter flere år med boreoperasjoner på utenlandsk sokkel.

Vi identifiserte en rekke nye avvik og forhold med potensial for forbedringer innen alle verifiserte fagområder. Boreentreprenøren har ikke tidligere informert myndighetene om disse avvikene.

Det Norske Veritas (DNV) på oppdrag fra MCN har tidligere gjennomført verifikasjoner for å måle status på innretningen mot Norsok standard D-001. Denne gjennomgangen resulterte i 37 nye avvik. Ptil har ikke mottatt noen unntakssøknad som gjelder noen av disse forholdene, eller forhold funnet av BP i deres revisjon i forbindelse med inntak av innretningen.

Vi viser i den sammenheng til brevene fra OD vedrørende "Flyttbare boreinnretninger i opplag eller i operasjon på utenlandsk sokkel" av 6.3.2003, " Flyttbare boreinnretninger i opplag" av 25.5.2003 og "Unntak/avvik på flyttbare boreinnretninger" av 25.9.2002. Disse brevene beskriver de krav og forpliktelser som påhviler eier/reder av innretninger som har SUT.

Ptil kan ikke se at disse forpliktelsene er tilstrekkelig ivaretatt på Mærsk Guardian.

Vedlikehold av innretningen er en av forpliktelsene som følger av SUT. Dette var ikke tilstrekkelig ivaretatt på Mærsk Guardian, jf rapportens kapittel 5.2. Ptil har ved flere tilfeller registret at Maersk-innretninger som innehar SUT, og som forlater norsk kontinentalsokkel, ikke har utført nødvendig vedlikehold med derpå følgende etterslep av planlagt vedlikehold.

Når det gjelder Nationalkranen, er det vår oppfatning at kranen ikke er sikker for bruk.

Ptil registrerte at en stor del av mannskapet hadde vært kort tid om bord og derfor hadde begrenset kjennskap til innretning, systemer og utstyr. Dette gjaldt både eksisterende og nytt utstyr. I tillegg til dette ble det avdekket utestående og mangelfull opplæring blant mannskapet.

Vi viser for øvrig til vårt brev av 26.1.07 om manglende ivaretakelse av forutsetninger for SUT, og videre behandling av den saken.

Under vårt tilsyn om bord registrerte vi situasjoner som etter vår oppfatning ikke er sikkerhetsmessig forsvarlige.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss