Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Nyhamna - lønns- og arbeidsvilkår

I perioden 8.-10.11.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Norsk Hydro (Hydro), entreprenører og underentreprenører ved Ormen Lange landanlegg på Nyhamna. Vi har ikke funnet avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Tilsynet rettet seg mot både norske og utenlandske arbeidsgiveres oppfølging av allmenngjøringsforskriften og sentrale HMS-forskrifter i forhold til utenlandske arbeidstakere.

Nyhamna (kilde: Norsk Hydro)

Nyhamna (kilde: Hydro)

Tilsynet omfattet møter, intervjuer, samt gjennomgang av dokumenter. Ptil hadde bistand fra polsk tolk under tilsynet.

Lenke:Sammendrag av tilsynsrapporten på polsk

Linki:Streszczenie raportu z kontroli po polsku

Bakgrunn for tilsynet

Det er i dag et betydelig antall utenlandske arbeidstakere på Nyhamna. Disse skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjøringsforskriften og gjeldende HMS-regelverk.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som gjelder for Nyhamna gjennom den midlertidige forskriften.

 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Nyhamna gjennom den midlertidige forskriften.

 • Allmenngjøringsforskriften

 •  

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å frembringe status for operatør og arbeidsgivers styring av, og praksis for oppfølging av krav til

 • utenlandske arbeidstakeres rett til lønn og arbeidsvilkår etter tariff, jf allmenngjøringsforskriften,

 • arbeidsmiljø og personellsikkerhet knyttet opp mot utenlandske arbeidstakere, jf aml og forskrifter.

 •  

Resultat fra tilsynet

 • De polske arbeidstakerne gir uttrykk for at HMS-introduksjonskursene er bra. De ser det også som positivt at disse kursene gjennomføres på polsk.
 • Sentrale HMS-dokumenter og prosedyrer er oversatt til polsk.
 • Det er ansatt fast polsk tolk på anlegget.
 • Arbeidstakerne gir uttrykk for at HMS-arbeidet på anlegget prioriteres høyt.
 • Vi ser en klar forbedring av HMS-opplæringen for utenlandske ansatte i forhold til tidligere tilsyn.
 • Sentrale HMS-dokumenter og prosedyrer er oversatt til polsk.
 • Det er ansatt fast polsk tolk på anlegget.
 • Arbeidstakerne gir uttrykk for at HMS-arbeidet på anlegget prioriteres høyt.
 • Vi ser en klar forbedring av HMS-opplæringen for utenlandske ansatte i forhold til tidligere tilsyn.

Vi har funnet forbedringspotensial på følgende områder:

 • Kommunikasjonen mellom arbeidsgiver/innleiebedrift og polske ansatte er mangelfull.
 • Verneombudsordningen ved anlegget hadde mangler.
 • Lønnslipper og arbeidskontakter er mangelfulle hos enkelte utleieselskap.
 • Det var ikke foretatt tilstrekkelige vurderinger av forsvarlig antall engelsk- eller skandinaviskspråklige i arbeidslag.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ">ordliste.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss