Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Stena Don

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 1.9.2003 til 4.9.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot Stena Don AS (Stena) og selskapets styring av aktiviteter knyttet til dynamisk posisjonering (DP) og kranoperasjoner på boreinnretningen Stena Don.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved et møte med Stena i Harstad samt ved verifikasjoner og samtaler med personell ombord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

Stena Don har vært i operasjon på norsk sokkel i vel 1.5 år etter at den ble levert fra verksted høsten 2001. Første samtykke til bruk av innretningen ble tildelt Statoil i desember 2001 og samsvarsuttalelse (SUT) ble gitt til Stena i mars 2002.

Stena Don er en DP klasse 3 boreinnretning.

Det er begrenset erfaring med bruk av DP i forbindelse med boreaktiviteter på norsk sokkel og tap av posisjon er en stor bidragsyter til risikonivået, ref. ODs rapport om utvikling i risikonivå på norsk sokkel.

Det er registrert noen hendelser relatert til DP operasjoner, blant annet bortfall av DGPS referansesignaler.

Bruk av hydro akustiske referansesystemer har også begrensninger med problemer relatert blant annet til støy fra propeller, dybde, varierende temperatur og salinitet i forskjellige vannlag.

Disse begrensningene på referansesystemer setter større krav til bruk av annen data/referansesystemer med hensyn til blant annet tilgjengelighet og pålitelighet.

Det er rapportert mange hendelser på Stena Don ved bruk av løfteinnretninger hvorav en alvorlig med klemskader og flere med potensial for større skade. I tillegg til gjennomgang av DP-operasjoner på innretningen omfatter tilsynsaktiviteten derfor gjennomgang av hendelser og teknisk tilstand på løfteinnretninger, vedlikeholdsstyring av disse, personellkompetanse og prosedyrer for bruk.

Betingelser som fremkom under behandlingen av SUT legges til grunn for gjennomføring av tilsynet.

Formål med tilsynet

1. Vurdere DP-anlegget og tilhørende nød- og operasjonelle prosedyrer på Stena Don i forhold til definerte krav.

2. Verifisere teknisk tilstand og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

3. Verifisere at betingelser og forutsetninger i SUT er ivaretatt

Resultat av tilsynet

Etter ODs vurdering fungerer innretningens DP system tilfredsstillende. Analyser og vurderinger som er lagt fram av Stena konkluderer med at nedetid og rapporterte DP-hendelser er få og av mindre alvorlig karakter.

Innretningen fremstår som effektiv ved at forflytninger kan gjennomføres raskt på grunn av innretningens DP system. Gjennomføring av vedlikehold av viktig DP relatert utstyr blir imidlertid ikke gjennomført i henhold til plan på grunn av at denne forflytningen ikke tillater tilstrekkelig driftsstans av utstyr og systemer.

Selskapets styringssystem har mangler i forhold til krav i ODs regelverk. Disse manglene er i hovedsak relatert til krav om kompetanse og opplæring, avvikshåndtering, gransking av hendelser samt krav innen kran- og løfteoperasjoner. Det ble også avdekket mangler ved etterlevelse av enkelte prosedyrer innen nevnte områder.

Flere mangler som ble avdekket under tilsynet var bekreftet å være ivaretatt av selskapet ved ODs utstedelse av SUT.

Tilsynsaktiviteten, som kun dekker et begrenset område, viser at selskapet må videreutvikle og oppdatere hele sitt styringssystem for å sikre at etterlevelse av krav blir ivaretatt.

OD har med bakgrunn i dette tilsynet gitt Stena et varsel om pålegg.