Gå til hovedinnhold

Tilsyn - prosjektering og fabrikasjon av Ormen Lange undervannsanlegg

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført et tilsyn rettet mot Norsk Hydro (Hydro) sitt arbeid med prosjektering og fabrikasjon av undervannsanlegget til Ormen Lange.


Bakgrunn for tilsynet

Det å følge opp at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretninger, og det å bidra til erfaringsoverføring mellom aktørene er sentrale prioriteringer for Petroleumstilsynets HMS-oppfølging.

Videre er det et av Ptils resultatmål å bidra til å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

Ormen Lange-utbyggingen inneholder undervannsløsninger med utfordrende systemdesign på dypt vann. Levetiden for undervannsanlegget er satt til 30 år og til 50 år for rørledningene.

Høye regularitetskrav og lav vedlikeholdstilgjengelighet setter krav til robuste løsninger.

Det ble gjennomført tilsyn på materialvalg på undervannsanlegget høsten 2003. Prosjektet er nå over i detaljfasen, og byggearbeider er i ferd med å starte både hos FMC i Kongsberg og hos Hereema i Tønsberg.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er å følge opp at prosjektering og fabrikasjon av undervannsanlegget på Ormen Lange planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Tilsynet ble spesifikt etablert for å følge opp enkelte elementer fra tidligere tilsyn, og også vurdere hvordan Hydro har etablert sin prosjektorganisasjon, samt hvordan de følger opp arbeidet som blir utført hos de respektive underleverandørene.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at Hydro vektlegger områder knyttet til prosjektstyringen som er sentrale for en vellykket gjennomføring, slik som håndtering av grensesnitt, oppfølging av underleverandører, og erfaringsoverføring.

Prosjektet har eierskap til de utfordringene det står ovenfor, og jobber for å møte disse.

Vi ser enkelte forbedringsområder knyttet til eksempelvis styring av teknologikvalifisering.

Petroleumstilsynet oversendte rapporten til Norsk Hydro Produksjon AS 2.7.2004.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss