Gå til hovedinnhold

Tilsyn - RWE-Dea som rettighetshaver

Oljedirektoratet, nå Petroleumstilsynet, gjennomførte i perioden oktober - november 2003 tilsyn med hvordan RWE-Dea som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS regelverket.


Tilsynet omfattet et innledningsmøte hvor vi har presisert forventninger til rettighetshaverrollen i henhold til HMS-regelverket, og en systemverifikasjon hos RWE-Dea.

Les om bakgrunnen for tilsynet >>

Formål med tilsynet

Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad RWE-Dea etterlever sin påseplikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har og få innsyn i hvordan selskapet utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet

RWE-Dea hadde tilrettelagt verifikasjonsmøtet på en god måte.

Etter en introduksjon om RWE-Dea og den plassen det norske selskapet har i konsernsammenheng, ble det gitt en presentasjon om hvordan selskapet oppfatter HMS og har implementert HMS i organisasjonen.

RWE-Dea kan i denne sammenheng vise til gode eksempler fra virksomhet i andre regioner hvor miljøhensyn og HMS er ivaretatt på en god og anerkjent måte.

Deretter ble rettighetshaverrollen gjennomgått med utgangspunkt i utvalgte praktiske eksempler fra de utvinningstillatelser RWE-Dea er medeiere.

Ptil har et positivt inntrykk etter verifikasjonen hos RWE-Dea.

Selskapet fremstår som en engasjert og ansvarlig rettighetshaver.

Selskapet har etablert et styringssystem hvor det er en logisk og konsistent linje fra det internasjonale konsernet og ned til det norske selskapet, og hvor HMS er en integrert del.

RWE-Dea kan også vise til at selskapet er bevisst sin pådriverrolle og bruker denne aktivt for å utvikle partnerrollen i de utvinningstillatelser de er medeiere i.

Verifikasjonen ga imidlertid ikke mulighet for å få innsyn i hvordan styringssystemet anvendes i praksis, og hvor tilgjengelig det er for brukerne.

Et eventuelt potensial for forbedring kunne være å overføre styringssystemet til en web-basert Intranett-plattform som ville kunne ivareta krav og ønsker om tilgjengelighet og lesbarhet.

Samlet sett fremstår RWE-Dea som et selskap som på en god måte har tilpasset sin virksomhet til de retter og plikter som er presisert i HMS-regelverket.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss