Gå til hovedinnhold

Tilsyn - styring av 3. parts utstyr på Scarabeo 5

Oljedirektoratet har i tidsrommet oktober til desember 2003 gjennomført tilsyn med styring av 3. parts utstyr og selskap på den flyttbare innretningen Scarabeo 5.


Tilsynet ble gjennomført ved at det ble innhentet en del dokumentasjon som beskriver behandling av 3. parts utstyr og selskap på Scarabeo 5.

Basert på mottatt dokumentasjon ble spørsmålslister sendt til Statoil og Saipem for tilbakemelding på forhold knyttet til behandling av 3. parts utstyr og personell på innretningen.

Etter mottak av svar fra selskapene ble det avholdt et møte med representanter fra Statoil og Saipem for avklaring av en del forhold som det var gitt tilbakemelding på i spørsmålslisten.

Etter dette møte er det mottatt tilbakemelding fra selskapene på noen forhold som var utestående etter dette møte.

Bakgrunn for tilsynet

OD deltar i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) hvor det mot flyttbare boreinnretninger ble besluttet at hvert land (Norge, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Nederland) i 2003 skulle gjennomføre en tilsynsoppgave med tittel: "Styring av krav relatert til 3. parts utstyr, oppfølging og opplæring".

OD valgte Mærsk (lenke til tilsynsrapporten) og Saipem som aktører for denne tilsynsaktiviteten. Oppgaven mot Saipem ble gjennomført mot styring av 3. parts utstyr og selskap på Scarabeo 5.

Aktiviteten berører både boreentreprenør og operatør, og ble derfor gjennomført mot de respektive driftsenhetene i Statoil (Kristin) og Saipem.

Formål med tilsynet

I NSOAF sammenheng gjennomfører alle land sine respektive aktiviteter basert på nasjonale regelverksregimer.

Dette innebærer at denne aktiviteten er gjennomført på basis av ODs HMS-regelverk.

Viktige forhold å følge opp har vært følgende:

  • Vurdere selskapenes styringssystem relatert til håndtering av 3. part med spesiell fokus på beskrivelse og etterlevelse av roller og ansvar for de forskjellige aktørene.
  • Verifisere at testing, operasjon og vedlikehold av 3. parts utstyr er ivaretatt.
  • Verifisere at kravene til opplæring og trening for 3. parts personell er ivaretatt.

I tillegg til å følge opp at selskapene følger kravene i regelverket, vil et av formålene med oppgaven også være å bruke resultatene for å øke forståelsen og praktiseringen av de ulike regelverk over landegrensene i Nordsjøbassenget.

En samlerapport med erfaringer og anbefalinger fra NSOAF vil bli gjort tilgjengelig etter avslutning av de nasjonale revisjonene.

Resultat av tilsynet

Statoil sitt system for håndtering av 3. parts utstyr er tilpasset utstyr som sendes fra kystbase til egne faste innretninger og ikke til boreinnretninger som Scarabeo 5 hvor boreentreprenørens styringssystem er gjort gjeldende.

Det registreres at ved selskapets kontroll av utstyret ved mottak på kystbase, benyttes ikke databasen som er beskrevet i selskapets styringssystem dersom utstyret sendes til Scarabeo 5.

Selskapet bør derfor revurdere om kontrollen hos leverandør eller på kystbase er tilfredsstillende.

Håndtering (mottakskontroll, installasjon og oppkobling) av 3. parts utstyr på innretningen ivaretas i stor grad av Saipem, mens operasjon og vedlikehold er serviceselskapets ansvar.

Beskrivelse av roller og ansvar i denne forbindelse bør forbedres i Saipems styringssystem.

Serviceselskapet har det primære ansvaret å sørge for at vedlikehold og testing av 3. parts utstyr er ivaretatt i henhold til forskriftene.

Beskrivelse av Statoil og Saipem sin rolle og ansvar for oppfølging i denne forbindelse bør forbedres.

Siden OD under oppgaven ikke har gjennomført verifikasjoner på innretningen har det ikke vært mulig å konkludere om testing, operasjon og vedlikehold av utstyr på innretningen er ivaretatt i henhold til gjeldende krav og beskrivelser.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss