Gå til hovedinnhold

Utvidelse av SUT-ordningen

Ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare boreinnretninger skal utvides til også å omfatte andre flyttbare innretninger som skal delta i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.


SUT-ordningen for flyttbare boreinnretninger ble satt i verk 1. august 2000.

Ordningen ble evaluert i 2002 og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004, men med en overgangsordning frem til 1. januar 2005.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet besluttet i juni 2004 å utvide ordningen med SUT for flyttbare boreinnretninger til andre typer flyttbare innretninger.

Ordningen skal omfatte flyttbare innretninger med flagg, dvs som er registrert i et nasjonalt skipsregister. Den vil omfatte både norsk- og utenlandskregistrerte enheter.

Ordningen vil gjelde for flyttbare boreinnretninger, flyttbare boliginnretninger (floteller), flyttbare innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSOer og FPSOer) samt brønnintervensjonsinnretninger.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til grunnlag for den utvidede ordningen.

I arbeidsgruppen er arbeidsgiver, arbeidstaker, myndigheter og Det Norske Veritas representert.

Arbeidet ledes av Petroleumstilsynet. Det tas sikte på å utvide ordningen fra 1. januar 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum
tlf. 51876197