Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av hendelse i en brønn på Ekofisk

I 1994 ble brønn Ekofisk 2/4-C-16 stimulert ved å pumpe væske inn i reservoaret under trykk. I forbindelse med stimuleringen falt sannsynligvis 9 5/8" foringsrørhengeren ned. ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) oppdaget selv brønnsituasjonen medio 2005 og varslet Ptil om hendelsen i september 2005. På bakgrunn av vår egen gransking av denne saken har vi gitt selskapet varsel om pålegg.


Faktiske konsekvenser av hendelsen
Ekofisk 2/4-C-16 har produsert siden 1994 med kun én kvalifisert brønnbarriere. Brønnen har per i dag ikke en dokumentert sekundær brønnbarriere ved produksjon hvor alle barriereelementene i konvolutten er intakte. Inntil sekundærbarrieren er gjenopprettet forblir brønnen i følge CoPSAS stengt for videre produksjon.

Potensielle konsekvenser av hendelsen
Primærbarrieren bestående av produksjonsrør (tubing), produksjonspakninger og nedihullsventil (DHSV) er intakt. Svikt i ett av disse barriereelementene ville ha medført brønntrykk mot en ikke-kvalifisert barriere i ringrom B.

Stenging av produksjonstreet ville ha hindret strømming til innretning. Det er brønnens integritet som ikke er opprettholdt. Verste konsekvens av svikt i den er undergrunnsutblåsing.

Innretningen Ekofisk 2/4-C har ikke boretårn eller annet tungt utstyr om bord som kan mobiliseres på kort varsel for å hindre eskalering av en faresituasjon.

Direkte årsaker
Den direkte årsaken til at foringsrørhengeren falt ned under stimuleringen i 1994 var manglende kapasitet i forhold til påførte laster.

De direkte årsakene til at det tok 11 år å konstatere at foringsrørhengeren hadde falt ned, var at svikten ikke ble identifisert. Nødvendige tiltak ble derfor ikke satt i verk til tross for at det i perioden 1994-2005 ble konstatert full ringromskommunikasjon i brønnen i forbindelse med brønnaktiviteter.

Flere lignende hendelser på Ekofisk
Det framgår av granskingsrapporten at brønnene Ekofisk 2/4-A-20 og 2/4-W-05 har hatt tilsvarende hendelser med foringsrørhengerne.

Alvorlige forhold
Vi ser alvorlig på at det tok 11 år å få identifisert at foringsrørhengeren med den primære pakningen hadde falt gjennom brønnhodet. Det er også betenkelig at selskapet valgte å bruke en ny type brønnhode til sine innretninger uten tilstrekkelig kvalitetssikring av design og fabrikasjon.

Varsel om pålegg
For å kunne sikre at CoPSAS i framtiden opererer sine brønner på en forsvarlig måte, med tilsvarende brønnhodearrangement, har vi varslet følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 2 om barrierer, aktivitetsforskriften § 23 om bruk av innretninger og aktivitetsforskriften § 44 om vedlikeholdsprogram, pålegges CoPSAS å:

  1. Dokumentere tilstrekkelig styrke på elementene i brønnbarrierene i forhold til de laster disse kan bli utsatt for, jamfør rapportens punkt 8.1.1.

  2. Bestemme begrensinger for videre bruk av brønner med tilsvarende brønnhodearrangement som følge av manglende styrke på foringsrørhenger og eventuell manglende brønnintegritet, og følge opp at begrensningene etterleves, jamfør rapportens punkt 8.1.10.

  3. Utarbeide en plan med konkrete og forpliktende tiltak på kort- og lengre sikt, for å sikre at brønnene er i samsvar med regelverkskrav, herunder utarbeide rutiner for tilstandsovervåking av brønnbarrierer, jamfør rapportens punkt 8.1.

  1.  

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, pålegges CoPSAS å sikre at:

Ansvarlig for teknisk tilstand av sikkerhetskritisk utstyr har tilstrekkelig kompetanse, tid til å vurdere utstyrets tilstand og nødvendig myndighet til å ivareta dette ansvaret, jamfør rapportens punkt 8.1.7.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2006. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har meddelt CoPSAS at eventuelle kommentarer til varslet må være oss i hende innen tre uker etter mottak av dette brevet.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064