Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter kjettingutrausing på Ocean Vanguard

Petroleumstilsynets (Ptils) gransking av kjettingutrausingen på Ocean Vanguard (bildet) 14.12 2004 har avdekket totalt 11 brudd på regelverket. Med bakgrunn i disse avvikene og andre forhold som har kommet fram i granskingen, har vi gitt varsel om pålegg både til Eni Norge (operatør) og Diamond Offshore Netherlands (riggeier).


Bakgrunn
Om kvelden 14. desember inntraff en ukontrollert utrausing av to ankerkjettinger på den flyttbare innretningen Ocean Vanguard (OV) som boret for Eni Norge (Eni) på Haltenbanken.

Utrausingen med tap av posisjon som konsekvens skjedde mens innretningen var koplet til brønnen med stigerør og brønnsikringsventil.

Under hendelsen ble strekksystemet for stigerøret slitt i stykker. Etter hvert som systemet brøt sammen oppstod flere lekkasjer av trykkluft. Neste ledd i hendelseskjeden var at stigerøret ble slitt av i kuleleddet rett under boredekk, og falt i sjøen.

Innretningen drev cirka 160 meter av lokasjon og ble liggende forankret med de resterende seks ankerlinene.

Ingen mennesker ble skadet, og ingen forurensning ble registrert. Av et mannskap på 86 ble 23 personer som ikke var direkte involvert i videre arbeid om bord, evakuert til Heidrun-innretningen samme natt.

Potensial for storulykke
Dette var en hendelse med storulykkespotensial. Under ubetydelig endrede forhold kunne personell som befant seg i nærheten av kjellerdekket og boreområdene, blitt truffet.

Hadde svikten i forankringssystemet inntruffet på et noe senere tidspunkt, f. eks. ved boring i reservoaret, kunne hendelsen ha resultert i en utblåsning av gass og kondensat med til dels store miljøskader.

Dersom de resterende seks ankere på OV ikke hadde holdt innretningen i posisjon, kunne dette ha medført at OV kom i drift mot andre innretninger i området.

De faktiske konsekvenser er relatert til økonomisk tap, hovedsakelig ved tap av brønn 6406/1-3, skadene på OV samt opprydding på havbunnen.

Ptils granskning
Dagen etter at hendelsen inntraff nedsatte Ptil en granskingsgruppe for blant annet å kartlegge hendelsesforløpet, identifisere eventuelle regelverksbrudd, foreslå virkemiddelbruk og gi anbefalinger for videre oppfølging.

Regelverket krever at det skal være tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer som både forhindrer at alvorlige hendelser oppstår og at de eskalerer.

Gjennom vår granskning er det avdekket svikt i barrierer både hos Diamond Offshore og Eni. 10 av de registrerte avvikene er rettet mot riggeieren, mens ett er rettet mot operatøren.

De viktigste avvikene er:

Diamond Offshore:

  • Mangelfullt vedlikehold av ankervinsjer slik at de ikke er i stand til å utføre sin tiltenkte funksjon.
  • Mangelfull kjennskap til styrende dokumenter for bruk av ankervinsjer.
  • Mangelfull dokumentasjon på vedlikehold av ankervinsjer.

Eni Norge AS:

  • Mangelfull gjennomføring av aktiviteter for å påse at entreprenører som utfører arbeid for selskapet, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Med bakgrunn i disse avvikene og andre forhold gis det varsel om pålegg til både riggeier og operatør:

Diamond Offshore pålegges å gjennomgå eget styringssystem og egen organisasjon for å identifisere årsaker til påviste avvik, samt utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for aktiviteter som skal hindre gjentakelse av denne typen avvik.

Eni pålegges å gjennomgå eget system for oppfølging, med særlig vekt på utøvelse av påseplikten overfor entreprenører i arbeid for Eni Norge AS for å identifisere årsaker til påviste avvik og gjennomføre tiltak.

Begge selskapene har frist til 10.6 for å komme med eventuelle kommentarer til varslene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064