Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Naturkraft AS på Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 5.-7.2.2007 ført tilsyn med håndtering av språk- og kommunikasjonsutfordringer innen stillas-, kran- og løftearbeid og lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte ved anleggsdrift på gasskraftverket på Kårstø. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet på området arbeidsmiljø har vi gitt Naturkraft AS et varsel om pålegg.


Vi gjennomførte intervjuer både med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden hos underleverandører. En kroatisk-norsk tolk bisto oss under tilsynet.

Om Naturkraft AS sin rolle på Kårstø

Naturkraft AS er operatør for det planlagte gasskraftverket som ligger inne på Kårstøanlegget, men er en adskilt virksomhet. Et konsortium bestående av Siemens i Tyskland og Siemens i Norge er tildelt kontrakten for å bygge kraftverket. Det skal i tillegg plasseres kontrakter for infrastruktur inne på gassterminalen. Disse oppdragene er satt ut til Gassco/Statoil og vil bli administrert derfra.

Lenke:Mer om Naturkraft ved Kårstø (Naturkrafts nettsted)

Bakgrunn for tilsynet

Forebygging av sosial dumping er et hovedsatsningsområde for Ptil. Dette innebærer blant annet at vi følger opp at allmenngjøringsloven etterleves på landanleggene. I tillegg innebærer forebygging av sosial dumping å følge opp at arbeidsforholdene - herunder helse og arbeidsmiljøforholdene - for utenlandske ansatte er i samsvar med annen HMS-lovgivning. Ptil har identifisert risikomessige utfordringer knyttet til kommunikasjon over språk og kulturbarrierer.

I dette tilsynet har vi sett spesielt på håndtering av språk- og kulturforskjeller innenfor områdene stillasarbeid og kran- og løfteoperasjoner. Dette fordi kommunikasjon spiller en sentral rolle i slike arbeidsoperasjoner og er kritisk for forsvarlig aktivitet.

Det formelle grunnlaget er krav i følgende lover og forskrifter:

 • Forskrift 26. juni 2006 nr. 703 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land.

 • Forskrift 21. november 2006 nr. 1291 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

 • Arbeidsmiljøloven (aml).

 • Midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift), herunder
  - forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften),
  - forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften),
  - forskrift 26. juni 1998 nr 608 om bruk av arbeidsutstyr,
  - forskrift 19. august 1994 nr. 820 om maskiner.

 •  

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere

 • etterlevelse av HMS-forskrifter og prosedyrer innenfor område stillas/kran/løft,
 • håndtering av språk- og kommunikasjonsutfordringer i stillasarbeid og kran og løfteoperasjoner,
 • lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte herunder:
  - Lønn og arbeidstid.

  - Andre helse- og arbeidsmiljøforhold.
  - HMS informasjon til utenlandske ansatte.

Resultat fra tilsynet

Vi har ikke funnet brudd på allmenngjøringsloven under tilsynet, og Siemens oppfølging av lønn og arbeidstid for sine underleverandører var preget av god systematikk og sporbarhet. Vi har heller ikke identifisert avvik fra regelverket for stillasarbeidene som foregikk på anlegget.

Derimot registrerte vi mangler i Naturkraft og Siemens sine styringssystemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøforhold og for styring av kran og løfteoperasjoner. Selskapene har mangelfull oversikt over og kontroll med risikoforhold i arbeidsmiljøet og prosedyrer/regelverk for kran og løfteoperasjoner er ikke gjort styrende for aktiviteten.

Vi registrerte følgende avvik:

 • Det er mangelfull oppfølging av arbeidsmiljø på anlegget.

 • Opplæring av verneombud er utilstrekkelig.

 • Det er mangelfull styring av kran- og løfteoperasjoner.

 •  

Vi identifiserte følgende forhold med potensial for forbedring:

 • Mangelfull tilrettelegging for å redusere HMS-risiko knyttet til språk og kulturforskjeller.

 • Verneombudsordningen er ikke i tilstrekkelig grad gjort kjent på anlegget.

 •  

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Naturkraft AS følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 3-1 (2c), § 4-4 og § 3-2 (1c) og midlertidig forskrift § 10 og 11 jf. internkontrollforskriften § 5 pkt 6, jf. rapportens kapittel 5.1.1 pålegges Naturkraft AS å gjennomgå sitt system for styring av arbeidsmiljø for egne og entreprenøransatte, og fremlegge en plan for gjennomføring av tiltak. Det skal videre gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging og risikovurdering av aktivitetene på anlegget for å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Kartlegging og vurdering skal om nødvendig følges opp med tiltak.

Naturkraft pålegges videre med hjemmel i, midlertidig forskrift: § 10 og 11 (jf. internkontrollforskriften § 5 nr. 1), § 36 andre ledd, § 8, § 32 (jf. kap. IX-II Vedlegg - Del C pkt. IV Tekniske innretninger) og forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr:
§ 8, § 9, § 45 pkt 3, § 47, § 48 og § 56, jf. rapporten kap. 5.1.3, å gjennomgå sitt system for styring av kran og løfteoperasjoner og fremlegge en plan for gjennomføring av tiltak.

Frist for utarbeidelse av planer for å etterkomme pålegget settes til tre uker etter at pålegget er gitt. Planene med beskrivelse av tiltak og frister for gjennomføring, skal oversendes Petroleumstilsynet. Gjennomføring av kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold skal gjennomføres så raskt som mulig og senest tre uker etter at pålegget er gitt.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Naturkraft AS om å oversende oss eventuelle kommentarer til varselet innen 2 uker etter at det er mottatt.

Lenke:~LT~/P>

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no