Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøoppfølging i Ymeprosjektet

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-29.10.2007 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS). Tilsynet var rettet mot utbyggingsprosjektet Yme med hensyn på tilrettelegging for ivaretakelse av arbeidsmiljømessige forhold på innretningen i petroleumsvirksomheten. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet hat vi gitt Talisman varsel om pålegg.


Tilsynet ble ført i form av møter hos TENAS i Stavanger og Single Buoy Mooring Inc (SBM) i Rotterdam.

Om Yme
Yme er et oljefelt i den sørøstre delen av Nordsjøen, 110 km sørvest for Egersund. Feltet har tidligere vært i produksjon, men ble stengt ned i 2001.

Regjeringen godkjente 11.5.2007 ny plan for utbygging og drift av Ymefeltet. TENAS er operatør for utbyggingen. Yme tilhører utvinningstillatelse 316 hvor rettighetshaverne er Talisman Norge AS (70 %), Revus Energy ASA (20 %) og Pertra ASA (10 %).

Utvinningstillatelsen ble tildelt dagens rettighetshavere i 2004. Yme er det første feltet på norsk sokkel som gjenåpnes.

Ymefeltet bygges ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning som skal plasseres på en lagertank på havbunnen på prospektet Yme Gamma, og med en undervannsinnretning på Yme Beta, 12 km unna. Havdypet i området er mellom 77 og 93 meter.

Feltet kommer i drift i 2009.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet er at SBM prosjekterer og fabrikkerer en oppjekkbar produksjons- og lager innretning (MOPUStore) med boligmodul som skal leies ut til TENAS for benyttelse på Ymefeltet.

TENAS skal være ansvarlig for den daglige driften av innretningen og skal i den sammenheng innhente (SUT) og søke samtykke til bruk av denne.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere hvorvidt forhold knyttet til styring av arbeidsmiljø under prosjektering og fabrikasjon var i henhold til regelverkets krav. I denne sammenhengen ble det fokusert på kravgrunnlag, ressursbruk, planlagte og gjennomførte aktiviteter, arbeidsmiljøkartlegginger, erfaringsoverføring, arbeidstakermedvirkning og avvikshåndtering i prosjektet.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverkskrav knyttet til TENAS sin involvering og kommentering av arbeidsmiljøaktiviteter i Ymeprosjektet.

Det ble funnet avvik knyttet til dokumentstyring i prosjektet. En rekke sentrale arbeidsmiljødokumenter som arbeidsmiljøfilosofi, arbeidsmiljøplan og strategi dokumentet, prosjektets alarm design filosofi og prosjektets avviksprosedyre var ikke blitt ferdigstilt til rett tid i prosjektet. Videre forelå mange andre arbeidsmiljødokumenter som utkast eller i kommentarversjon. Overnevnte forhold er svært uheldig med bakgrunn i at prosjekteringsarbeidet knyttet til bolig og prosessfasiliteten på tilsynstidspunktet var ca 70 % ferdigstilt.

Det ble videre identifisert avvik knyttet til mangelfulle referanser til gjeldende arbeidsmiljøkrav i styrende prosjekt dokumenter på arbeidsmiljøområdet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter i forbindelse med hvordan prosjektet vil sikre sporbarhet mht å dokumentere oppfyllelse av arbeidsmiljøkrav og relatert til prosjektets videre planer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold i konstruksjons og ferdigstillelsesfasen.

Ovennevnte mangler på arbeidsmiljøoppfølging fra TENAS side er alvorlige siden TENAS er ansvarlig for driften av innretningen og er fremtidig søker av SUT og dermed må ha detaljkjennskap til hvordan regelverkets krav er ivaretatt på Ymeinnretningen.

Varsel om pålegg
Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt TENAS varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak pålegges Talisman Energy Norway AS (TENAS) å

  • sikre tilstrekkelig resurser med relevant, spesifikk arbeidsmiljøkompetanse i egen organisasjon for å påse at regelverkets krav til arbeidsmiljøoppfølging blir ivaretatt i prosjektets ulike faser. Dette innebærer også at nødvendige arbeidsmiljøressurser kan stilles til rådighet til rett tid i prosjektet. Videre innebærer dette at TENAS skal ha den nødvendige oversikt og kunnskap omkring arbeidsmiljøstatus på YME innretningen slik at funksjonen som fremtidig driftsoperatør og søker av samsvarsuttalelse SUT kan ivaretas jamfør styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse og § 12 om informasjon og rammeforskriften § 5 om ansvar etter denne forskriften, andre ledd, jamfør rapportens kapittel 5.1,
  • etablere en formalisert aktivitetsplan for TENAS sin egen oppfølging av arbeidsmiljømessige forhold i YME prosjektet. Planen skal angi aktiviteter hvor TENAS vil følge opp prosjektet. Videre må planen vise hvilke personellressurser som skal benyttes av TENAS og estimert tidsforbruk jamfør styringsforskriften § 9 om planlegging, jamfør rapportens kapittel 5.1,
  • sørge for at aktuelle prosjektdokumenter av betydning for operatørs oppfølging av arbeidsmiljøforhold i YME prosjektet, blir oversendt TENAS til vurdering og kommentering tilpasset prosjektets fremdrift jamfør styringsforskriften § 21 om oppfølging, og rammeforskriften § 5om ansvar etter denne forskriften, andre ledd, jamfør rapportens kapittel 5.1,
  • påse gjennom egne verifikasjonsaktiviteter at SBM snarlig korrigerer de påpekte avvikene i denne rapportens kapittel 5.2. jamfør styringsforskriften § 21 om oppfølging og rammeforskriften § 5 om ansvar etter denne forskriften, andre ledd.

Frist for å etterkomme pålegget er 14.12. 2007. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt TENAS om eventuelle kommentarer til varselet innen 25.11.2007.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss