Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til ConocoPhillips etter tilsyn med teknisk sikkerhet

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 20.-23.11.2006 tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS (COPSAS). Tilsynet var rettet mot deler av fagområdene teknisk sikkerhet, sikkerhets-, kontroll- og elektrosystemer på Eldfisk og på Embla. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt COPSAS varsel om pålegg.


I tilsynet ble det lagt vekt på:

 • Sikkerhetssystemer.
 • Vedlikeholdsstyring.
 • Oppfølging av barrierer.
 • Kompetanse.
 • Interne tilsyn.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS kritiske systemer.

Teknisk sikkerhet og elektrosystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet

Innretninger skal vedlikeholdes slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av innretningenes levetid.

Formålet med tilsynet var å få bekreftet at COPSAS planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter slik at drift og vedlikehold av Eldfiskkomplekset og Embla er i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat fra tilsynet

Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket, og det blir gitt varsel om pålegg for mangelfulle sikkerhetssystemer og mangelfull gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter.

I tillegg har vi identifisert følgende avvik:

 • Mangelfull elektrisk installasjon.

 • Manglende anordning for oppsamling av brennbar væske.

 • Mangelfull oppfølging med system som regulerer sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

 • Mangelfull dokumentasjon på kompetanse.

 •  


Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

I tilsynsaktiviteten ble det gjennomført funksjonstester knyttet til utvalgte sikkerhetssystemer.

Feil og mangler som ble avdekket ved gjennomføring av tester er inkludert i rapporten som avvik og forbedringspunkter.

Vi har gitt COPSAS følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak jamfør forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten § 16 om sikkerhetssystemer generelt, forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten kapittel IV-3 om krav til passiv brannbeskyttelse og kapittel IV-6 om brannbekjempelse og aktivitetsforskriften § 23 om bruk av innretninger, pålegges ConocoPhillips Skandinavia AS å påse, jamfør rapportens kapittel 5.1.1 og 5.1.2:

 • At sikkerhetssystemer til enhver tid er funksjonsdyktige og blir overvåket og holdt under kontroll.

 • At det ved planlegging og prioritering av vedlikehold sørges for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.

 • Å redegjøre for årsaker til våre observasjoner, og sørge for at de påviste forhold blir brakt i henhold til regelverkets krav.

 •  

Frist for å fremlegge en forpliktende og tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 14.2.2007.

Eventuelle kommentarer til varslet må COPSAS oversende til oss innen 22.1.2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 416 835 46