Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Norske Shell

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 1.-21.3.2006 tilsyn med A/S Norske Shell (Shell) sin styring av arbeidsmiljø på Draugen. På bakgrunn av våre funn har vi gitt varsel om pålegg til Shell.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer på Råket i Kristiansund, i Risavika utenfor Stavanger og med verifikasjon offshore. Tilsynet omfattet også Aker Kværner, hovedkontraktør for modifikasjonsarbeid på Draugen (bildet), for å vurdere Shells oppfølging av entreprenørenes arbeidsmiljø.

Tilsynet la vekt på:

 • Shells system for oppfølging av arbeidsmiljøforhold offshore.

 • Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser.

 • Gjennomføring av og oppfølging etter endringsprosesser.

 • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom og redusert arbeidsevne.

 • Oppfølging av arbeidsbelastning.

 •  

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av arbeidsmiljø er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor også et sentralt punkt i Ptils prioriteringer. Tilsvarende tilsyn med styring av arbeidsmiljø er gjennomført også mot andre operatører. Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i 1999 et tilsyn med personellsikkerhet og arbeidsmiljø knyttet til vedlikeholdsarbeid på Draugen, hvor det ble registrert en del svakheter i arbeidsmiljøoppfølgingen.

Formål med tilsynet

Draugen (kilde: Shell)Formålet med tilsynet har vært å få en oversikt over Shells styringssystem for systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet på sokkelen.

Målet med tilsynet har videre vært å verifisere Shells etterlevelse av krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljø i alle faser/ledd av styringssløyfen. Tilsynet har derfor hatt fokus på styringselementer framfor detaljer innenfor de ulike fagområdene.

Det var også et mål for tilsynet å få oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og status på arbeidsmiljøforholdene på Draugen som grunnlag for videre oppfølging.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet registrerte vi flere mangler i Shells styringssystemer og oppfølging av arbeidsmiljøforhold i forhold til krav i regelverket. Selskapet har ikke tilstrekkelig oversikt over risikoforhold i arbeidsmiljøet. Det ble totalt registrert 10 avvik og fem forhold med potensial for forbedringer.

Vi merket oss at flere av de samme forholdene ble påpekt som avvik i ODs tilsyn med personellsikkerhet og arbeidsmiljø knyttet til vedlikeholdsarbeid på Draugen i 1999. Shell etablerte i den sammenheng planer for å rette opp de påpekte forholdene. Det er vår vurdering at de planlagte tiltakene ikke i tilstrekkelig grad har blitt gjennomført.

Det ble gjennom tilsynet registrert avvik knyttet til følgende forhold:

 • Styrende dokumenter knyttet til oppfølging av arbeidsmiljø.

 • Systematikk og metodikk for gjennomføring av arbeidsmiljøvurderinger, identifisering av avvik og verifikasjoner av gjennomførte tiltak.

 • Kartlegging opp mot krav og gjennomføring av tiltak innenfor ergonomi.

 • Forbedringsarbeid knyttet til arbeidsmiljøforhold.

 • Prioritering av arbeidsmiljøtiltak.

 • Ressurser innen arbeidsmiljøoppfølging.

 • Systematisk ivaretakelse av arbeidsmiljø ved modifikasjoner.

 • Arbeidstakermedvirkning.

 • Oppfølging av entreprenørenes arbeidsmiljø.

 •  

Det ble også identifisert fem punkter for forbedring knyttet til:

 • Roller og ansvar ift kartlegging av arbeidsmiljø.

 • Bruk av data om arbeidsbetinget sykdom (ABS).

 • Gjennomføring av endringsprosesser.

 • Prosedyrer.

 • Risikovurderinger av arbeidsmiljøforhold.

    

  På bakgrunn av våre funn under tilsynet har vi gitt følgende varsel om pålegg til Shell:

  Norske Shell pålegges med hjemmel i rammeforskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem og § 58 om enkeltvedtak å gjennomgå sitt system for styring av arbeidsmiljøet for egne (jf rapportens pkt 5.1.1 - 5.1.9) og entreprenøransatte, (jf rapportens pkt 5.1.10,) for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

  Frist for å fremlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 15.8.2006.

 • Vi opplevde en åpen og god dialog gjennom hele tilsynet, og vi vil trekke fram følgende positive forhold på Draugen:

  • God standard og orden.
  • Svært god trivsel blant Shells ansatte og kontraktører.
  • Oppfølging av enkeltpersoner i forbindelse med sykefravær virker godt ivaretatt.
  • God fleksibilitet i gjennomføring av arbeidet:
   - Mulighet til innleie av ekstra personell ved behov.
   - Tid til å sette seg inn i relevante prosedyrer.
   - Tid til å gjøre arbeidet sikkert.
   - Tid til verneombudsoppgaver

  Lenke:

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Inger Anda
  Pressetalskvinne
  E-post:
  inger.anda@ptil.no
  Telefon: 970 54 064