Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Stena Drilling

Stena Drilling Ltd har fått varsel om pålegg angående selskapets styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS-styring). Bakgrunnen for varselet er vårt tilsyn gjennomført på Stena Dee i slutten av oktober 2005.


Våre funn under tilsynet er alvorlige, ikke minst med bakgrunn i tidligere gjennomførte aktiviteter mot Stena. Dette varselet om pålegg går mot selskapets styringssystem og omfatter således selskapets aktiviteter på norsk sokkel både med Stena Dee og Stena Don.

Stena har tidligere fått vår samsvarsuttalelse (SUT) for innretningene Stena Dee og Stena Don. SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet (Ptil) om at en flyttbar boreinnretnings tekniske tilstand, reders organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten, jf. veiledningen til rammeforskriften § 17.

Reder har ansvar for å vedlikeholde en SUT, det vil si at han er ansvarlig for at alt det som en SUT omfatter er i samsvar med regelverket.

Etter vårt tilsyn på Stena Dee mener vi at Stena ikke i tilstrekkelig grad innfrir vilkår og forutsetninger for samsvarsuttalelsen på området HMS-styring.

Vi har gitt selskapet følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 21, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, gir vi følgende pålegg:

a) Stena Drilling Ltd (Stena) skal kartlegge organisatoriske og styringsmessige årsaker til manglende intern oppfølging av eget styringssystemet (ref tilsynet på Stena Don 2003, SUT-behandlingen av Stena Dee og tilsynet på Stena Dee 2005).

Mandatet og planen for denne årsaksanalysen skal oversendes Ptil innen 27.1.2006. Resultatene fra analysen skal presenteres for oss i et møte senest 27.4.2006.

b) Stena skal identifisere og gjennomføre nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak slik at styringssystemet fungerer etter hensikten. Planen for implementering av tiltak skal oversendes oss senest 25.5.2006.

Vi har bedt Stena om å oversende oss eventuelle kommentarer til dette varsel innen 20.1.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 970 54 064